Commissie Onderwijs 03-03-2016 – Stages en lerarenopleiding

07 maart 2016

Het was heel jammer dat in deze latere fase van de commissievergadering buiten de voorzitter (en secretaris) en de minister nog slechts 3 onderwijscommissarissen aanwezig waren, hoewel de laatste 2 vragen echt wel belangrijk waren.
In deze vraag om uitleg zoomde onderwijscommissaris Vera Celis in op een heet hangijzer van vorige legislatuur, toen de toenmalige Taskforce stages heel wat tijd gestopt heeft in gesprekken over een stageregistratiesysteem om vraag en aanbod van stageplaatsen voor aspirant-leraren van de 3 types opleidingsinstituten beter op elkaar af te stemmen. Net voor de verkiezingen van 25 mei 2014 leidde dat tot een princiepsakkoord om één Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem te realiseren. In afwachting daarvan én met het oog daarop had de huidige onderwijsminister intussen de twee grote aanbieders van een stageregistratiesysteem, met name Mentorant en Stageaanvraag.be  een subsidie van elk 35.000 euro toegekend.
In haar antwoord benadrukte minister Crevits terecht heel uitdrukkelijk de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de lerarenopleidingen en het werkveld bij de organisatie van deze zo belangrijke stages. Op 1 december 2015 dienden Mentorant en Stageaanvraag.be samen een tussentijds verslag in: een stappenplan, inclusief de timing en kostenraming voor de ontwikkeling van een Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem. De onderwijsadministratie is dat nu aan het analyseren.
Opvallend was wel dat de minister alleen sprak over hogescholen en hun samenwerking in dezen met scholen. Het is net ook bij de specifieke lerarenopleidingen van universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs dat er zich problemen voordoen inzake stages, want bij die opleidingen nam de praktijkcomponent ingevolge het decreet lerarenopleidingen van 2006 toe tot 30 studiepunten, zijnde de helft van de opleiding. Ook viel de verwijzing van onderwijscommissaris Koen Daniëls op naar het overgeneraliserende, negatieve oordeel over de kwaliteit van stagiairs.
Dit zijn allemaal thema’s voor de besprekingen in de huidige Taskforce lerarenopleidingen c.q. het loopbaandebat.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de opwaardering van stages voor studenten uit de lerarenopleiding van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.