Commissie Onderwijs 25-06-2020 – Helikoptercommissie in het kader van nieuwe eindtermen

30 juni 2020

Na het dko was deze vraag om uitleg wel enigszins andere koek. Elisabeth Meuleman breidde ermee een vervolg aan haar vraag om uitleg van 11 juni 2020 én aan de bespreking over haar voorstel van resolutie van die ochtend. Een dag later keurde de Vlaamse regering bovendien de eindtermen in kwestie een eerste keer principieel goed, waarmee ze in het reguliere legistieke circuit opgenomen werden. Maar dus eerst terug naar 25 juni, toen vragensteller Meuleman blijkbaar al wel vernomen had dat de “afgezwakte” versie van de eindtermen de dag nadien op de Vlaamse regering zou voorliggen. De helikoptercommissie had toch ook oren naar de kritiek van de academische experten uit de ontwikkelcommissies, zoals in hun open brief stond. Hoe zat het met die helikoptercommissie en zou de minister echt die kritische experten negeren of toch nog naar hen terugkoppelen? Zeg maar, dezelfde vraag als op 11 juni.

Het doel van de helikoptercommissie was om een aantal experten met een diverse achtergrond wat feedback te laten geven op de aanpassingen aan de eindtermen tweede en derde graad, zo begon minister Weyts. Het ging om beperkte aanpassingen aan de voorstellen vanuit de ontwikkelcommissies en de minister wilde vooral draagvlak creëren bij de onderwijsverstrekkers. Vragensteller Meuleman overdreef. De minister pikte de kritiek over achterkamertjespolitiek duidelijk  niet. Hij ging vervolgens in op de brede samenstelling van de helikoptercommissie. De bijsturingen in de eindtermen waren beperkt, met de focus op bijsturingen in de studierichtingen met dubbele finaliteit en met arbeidsmarktgerichte finaliteit. Hij herinnerde daarbij opnieuw aan de plenaire vergadering van 12 februari 2020. Algemeen lagen de eindtermen wel hoger voor iedereen ten opzichte van nu. Zijn detail over een kenniselement dat iets met een cirkel te maken had, bezorgde mij tussendoor een glimlach op de lippen, maar dat terzijde. En voor wie van de Parlementsleden of van anderen het mocht vergeten zijn, herinnerde minister ook nog eens aan de reguliere democratische procedure die inzake eindtermen gold.

Maar vragensteller Meuleman begreep het écht niet en overliep nogmaals alles wat gezegd was, gelardeerd (excusez le mot) met enkele grote woorden. Ze vroeg terug te koppelen naar de ontwikkelcommissies, “naar de VLOR en de SERV zo u wilt.” Voor een goed begrip, dat laatste zou in de normale legistieke gang van zaken sowieso gebeuren, ook zonder Meulemans oproep, maar dus niet in de door haar gewenste volgorde.

Maar eerst kregen nog drie interveniënten het woord. Jo Brouns wees op de precaire evenwichtsoefening tussen ambitie en haalbaarheid en op een solide draagvlak, maar de zaak was nu urgent. Dus voortmaken, was zijn conclusie. Hannelore Goeman uitte nu, explicieter dan die ochtend toen het over de twee voorstellen van resolutie ging, haar kritiek op de koepels. Ze herhaalde ook de vraag van Meuleman om terug te koppelen naar de ontwikkelcommissies. Koen Daniëls ten slotte herinnerde ook, in zijn eigen stijl, aan de bewuste plenaire vergadering van 12 februari 2020, maakte de bedenking dat koepels niet altijd een even goede band hadden met hun achterban (nwvr: Koen Daniëls wist en weet zelf goed genoeg dat die zaak een ietsje genuanceerder en complexer ineenzit.), maar kon ermee leven dat die koepels nu ook een en ander ingezien hadden en riep iedereen op om te stoppen met de boel op te poken. Met dat laatste én met zijn herinnering aan de beperktheid van de lesweek kon ook ik dan weer wél leven.

Minister Weyts sloot zich aan bij de oppookkwestie van zijn partijgenoot Daniëls en herhaalde vooral nog een paar zaken. Vragensteller Meuleman ten slotte had niet genoeg aan het in het reglement opgenomen “slotwoord”: ze dacht geestig te zijn met de aangehaalde cirkelkwestie, waarmee ze vervolgens het doorbreken van leerlijnen (wel ernstig) wilde illustreren; de N-VA zou de lat manifest lager leggen; en dan kwam de climax… de N-VA zou aan het handje van de koepels lopen, een ongeziene omkering. Ze begreep wel de urgentie inzake timing, maar sprong in dezelfde zin gelijk wel licht om met die inderdaad strakke timing. Het was toch bijna vakantie…

Tot slot herinner ik zelf de lezer graag aan de kritische stem (voor abonnees) vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen, meteen na de beslissing van de Vlaamse regering op 26 juni.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de resultaten van de helikoptercommissie in het kader van de nieuwe eindtermen van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2025-06-2020%20%E2%80%93%20Helikoptercommissie%20in%20het%20kader%20van%20nieuwe%20eindtermen) (Wilfried Van Rompaey).