Commissie Onderwijs 24-10-2019 – Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

05 november 2019

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) heeft als opdracht de begeleiding en ondersteuning van de instellingen in het hoger onderwijs rond rechten van personen met een handicap. Vragensteller Koen Daniëls verwees in zijn inleiding naar de ‘opkapping’ (geen voor de hand liggend woord, maar zelfs ik ben niet te oud om bij te leren) bij de ondersteuningsnetwerken in het leerplichtonderwijs en juichte toe dat die in het hoger onderwijs overstegen werd. Eind juni 2018 werden alle hogeronderwijsinstellingen bevraagd over de implementatie van de nieuwe regelgeving en hun verdere ondersteuningsnoden. Het evaluatierapport toonde aan dat de nieuwe regeling gedragen was door de instellingen hoger onderwijs, en dat de regeling in de praktijk tot heel wat schaalvoordelen leidde. Bovendien was er door het SIHO enige gelijkgerichtheid over de instellingen heen, wat belangrijk was voor de studenten zelf, aldus Daniëls. Hij had heel wat vragen, waaronder de vraag of het convenant van het SIHO zou worden verlengd of aangepast, of niet en of bepaalde methodieken van het SIHO ook ingebracht zouden kunnen worden in het leerplichtonderwijs.

Minister Weyts behield, naast allerlei duidelijk positief nieuws, toch ook enige reserve. Hij wees erop dat niet zo duidelijk was hoeveel respondenten bevraagd waren en wie specifiek. En er hadden geen focusgesprekken plaatsgevonden met docenten en studenten. Hij wilde dus eerst nog wat informatie inwinnen, vooraleer hij een beslissing zou nemen om een nieuw convenant af te sluiten, eventueel ook met aanpassingen van de huidige actieradius.

In zijn repliek ging vragensteller Daniëls door op zijn constructieve elan, prima. Dat werd overigens ook, niet onverwacht, bijkomend ondersteund door interveniënten Loes Vandromme, Steve Vandenberghe en Stijn Bex. Daarbij verwees die laatste wel onder andere naar de blijkbaar niet altijd vlot verlopende samenwerking tussen het buitengewoon en het hoger onderwijs. De voorlaatste ging van de onder andere klompen- c.q. karrenmetaforie van vragensteller Daniëls naar de voetbalbeeldspraak, wat die laatste dan weer tegensprak.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2024-10-2019%20%E2%80%93%20Steunpunt%20Inclusief%20Hoger%20Onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).