Commissie Onderwijs 23-01-2020 – Digitale schooltoetsen

29 januari 2020

Jo Brouns legde een verband tussen een recent krantenbericht en een passage uit de beleidsnota Onderwijs van minister Weyts. Vanaf september zou het Kortrijkse bedrijf Signpost namelijk aan één op de vijf middelbare scholen toetssoftware leveren, een investering die de leraar op termijn heel wat correctiewerk en planlast kon besparen. Hoe zou de minister de ambitie ‘Klas van de Toekomst’, zoals vermeld in de beleidsnota, concreet waarmaken en zag hij daarin een plaats voor digitale evaluatie-instrumenten? Karolien Grosemans citeerde nog een paar passages meer uit de beleidsnota en maakte haar vragen nog wat preciezer: zij realiseerde zich dat de evaluatiemethode geen bevoegdheid van de minister was, zij legde een bijkomende link naar de zgn. juridisering én vroeg wélke planlast  zou kunnen wegvallen.

Minister Weyts schetste de rechten en de plichten van de scholen. Digitaal toetsen was nog niet ingeburgerd in scholen, zo bleek uit de Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs van 2018. Dit schooljaar zou de peilingstoets naar mediawijsheid en kritisch denken (derde graad van het secundair onderwijs) voor het eerst digitaal gebeuren. De minister lijstte nog enkele andere ICT-activiteiten van de onderwijsoverheid op en verwees naar de examenpraktijk van de Vlaamse Examencommissie, met een variëteit aan digitale vraagtypes. Hij bevestigde algemeen enkele van de door de vragenstellers aangehaalde voordelen van digitaal toetsen, maar wees gelijk ook op het belang van de leraren (en hun professionalisering, alsook die van schoolleiders) en op ethische aspecten. Een lopende IDEA Consult-studie ging momenteel na hoe de middelen vanuit de actieplannen artificiële intelligentie en cybersecurity zo efficiënt mogelijk konden worden ingezet voor het professionaliseren van leraren en het coachen van schoolleiders.

Interveniënt Jan Laeremans maakte terecht een belangrijke opmerking i.v.m. (schriftelijke) taalvaardigheid, waarop de minister nog doorging door heel wijze dingen te zeggen over zgn. ‘automatische correctie’. Nuancering dus, inderdaad. Kortom, politiek geen heikel thema.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het belang van digitale toetsen als evaluatie-instrument in het onderwijs van Jo Brouns en over de opmars van digitale schooltoetsen van Karolien Grosemans” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2023-01-2020%20%E2%80%93%20Digitale%20schooltoetsen) (Wilfried Van Rompaey).