Commissie Onderwijs 19-10-2017 – Stageplaatsen bacheloropleiding Mondzorg

25 oktober 2017

Vooraf werd nog een ander agendapunt behandeld: een verzoekschrift van een aantal mensen over problemen rond het M-decreet (blijkbaar over de ondersteuningsnetwerken), die uitdrukkelijk een niet-publieke behandeling van hun verzoekschrift wensten. Voorzitter Kathleen Helsen schetste de verschillende mogelijkheden. Finaal werd beslist om de indieners informeel, in besloten kring te horen (door de geïnteresseerde onderwijscommissarissen) en hen alle parlementaire documenten over het thema sinds de indiening van het verzoekschrift (23 mei 2017) te bezorgen.

De vragen om uitleg dan waren een interessante en actuele casus op het snijvlak van federale en Vlaamse bevoegdheden. Commissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Koen Daniëls hadden in wezen dezelfde vraag (met nog een paar eigen accenten) over een concreet federaal probleem met een impact op de Vlaamse hogeronderwijsopleiding van bachelor Mondzorg. Daniëls duidde het probleem nog een stuk preciezer in de regelgeving en bijwijlen zelfs plastisch. Het probleem draait hierom: de eerste studenten van het tweede jaar bachelor Mondzorg, georganiseerd in twee katholieke hogescholen (UCLL in Leuven en Arteveldehogeschool in Gent), zouden nu hun stage moeten doen, waarin ze o.a. handelingen zouden moeten leren die ze nog niet mogen doen bij gebrek aan een (federaal) uitvoeringsbesluit dat net een oplijsting zou moeten bevatten van alle handelingen waartoe die studenten worden opgeleid. Kon minister Crevits haar federale collega minister van Volksgezondheid Maggie De Block aanzetten tot spoed in dezen? Daniëls al in de eerste ronde en Helsen in de tweede ronde vroegen zich af of die studenten nu wel de gelegenheid kregen om alle nodige competenties te oefenen c.q. te verwerven? 

Minister Crevits overliep het volledige regelgevende kader ter zake (met een heel recente brief van De Block bij de hand): wat was al wel opgenomen en wat ontbrak daar nog, wat dus inderdaad neerkwam op een tijdelijk juridisch vacuüm voor de betrokken studenten-stagiairs. Het ontbrekende uitvoeringsbesluit moest er snel komen, maar in afwachting pleitte de minister voor een zeker pragmatisme. Overigens deed zo’n situatie zich ook wel voor bij andere paramedische beroepen, waarvan de handelingen evolueerden. De minister had er goede hoop op dat de zaak tegen de start van het tweede semester in orde zou zijn en bijgevolg wilde ze de informatie hierover in de zgn. Onderwijskiezer nu nog niet aanpassen, zoals vragensteller Daniëls had gesuggereerd.
Iedereen hoopte op zo spoedig mogelijke duidelijkheid en Daniëls riep op om in de toekomst nieuwe opleidingen toch pas te laten starten, nádat de relevante regelgeving in orde was.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het gebrek aan stageplaatsen voor de studenten in de opleiding Mondzorg van Kathleen Helsen en over de stage in de bachelor Mondzorg van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2019-10-2017%20%E2%80%93%20Stageplaatsen%20bacheloropleiding%20Mondzorg) (Wilfried Van Rompaey).