Commissie Onderwijs 19-04-2018 – Verlenging van GOK-omkadering

24 april 2018

Naar aanleiding van deze belangrijke vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman heb ik de Codex secundair onderwijs, Onderwijsdecreet XXVII en het Vlor-advies over het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXVIII eens naast elkaar gelegd. Gewoon om na te gaan of de bewuste passage (punt 11 van het Vlor-advies, p.7) hout sneed, nu ik het antwoord van minister Crevits gehoord had. Welnu, naar mijn bescheiden mening is, tenminste wat het decretale niveau betreft, die regeling in OD XXVII van vorig jaar inderdaad slechts een tijdelijke uitzondering op de normale decretale regeling. Dus zodra die tijdelijke uitzondering verleden tijd is (lees: vanaf begin schooljaar 2018-2019), geldt gewoon de normale regeling van 3-jarige GOK-cycli en zulks lijkt mij alleen een nieuw besluit van de Vlaamse regering te vergen, met name om de waarde van een zgn. punt e.d. te regelen conform de decretale regeling. Conclusie: de passage in het Vlor-advies sneed geen hout, maar…ik vind het wel eigenaardig dat in het officiële stuk van de Vlaamse regering niet gereageerd werd op die Vlor-kritiek, wat doorgaans toch daar gedaan wordt. Het zou natuurlijk kunnen dat de minister dat wel gedaan heeft in een brief als antwoord op de brief (d.d. 10 november 2017) waarvan sprake in het Vlor-advies, maar ook daarvan heb ik geen weet. Maar dat kan aan mij liggen. In het gesprek zei ze in dat verband nog wel: “Zij die mij de vraag hebben gesteld, heb ik altijd hetzelfde antwoord gegeven.” Het ware interessant om te weten wie die “zij” precies waren.

De vraag om uitleg ging inderdaad over de gewenste maar onduidelijke verlenging van de GOK-omkadering in het buitengewoon onderwijs en het gewoon secundair onderwijs: of die er kwam en zo ja, met welke modaliteiten?

Minister Crevits legde uit dat met de verlenging van de vorige GOK-cyclus (normaal dus drie jaar) met één jaar de logica van de driejarige cycli niet uit de regelgeving weggeschreven was. Ze situeerde de aanpak (en dat was wellicht nog veel belangrijker) tegen de achtergrond van de modernisering secundair onderwijs vanaf 1 september 2019 en het nieuwe financieringssysteem dat daarmee gepaard zal gaan vanaf 2021. Voor dat nieuwe systeem pleitte de minister overigens ook voor een integratie van de huidige GOK-omkadering in het hele financieringsmechanisme naar analogie met wat al het geval is in het gewoon basisonderwijs, wat later erg toegejuicht werd door interveniënt Steve Vandenberghe. De gehanteerde teldatum zou nu 1 februari 2018 zijn en de scholen zouden over hun aantal uren geïnformeerd worden ten laatste tegen 30 juni 2018.

Interveniënt Jos De Meyer suggereerde dat de minister nog extra zou communiceren, net wegens de zorgen die bestonden in het veld. Daarop stelde interveniënt Koen Daniëls dat zij die de boodschap hadden verspreid dat de GOK-omkadering zou stoppen, maar moesten communiceren.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over verlenging van de GOK-omkadering (gelijke onderwijskansen) van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2019-04-2018%20%E2%80%93%20Verlenging%20van%20GOK-omkadering) (Wilfried Van Rompaey).