Commissie Onderwijs 17-10-2019 – Maximumfactuur in het secundair onderwijs

23 oktober 2019

Kim De Witte had al aan het begin van de commissievergadering een vraag om uitleg gesteld, maar het laatste uur (inderdaad, in totaal net geen 60 minuten) van de bijeenkomst waren nóg twee vragen van zijn hand voorwerp van gesprek. Hoe boeiend en belangrijk ook, in de loop van dat uur bekroop mij alvast toch het gevoel dat de nieuwe en vriendelijke commissievoorzitter, Karolien Grosemans, toch iets strakker de timing (volgens het reglement) zou mogen bewaken in de toekomst.

Een dag voordien was het in de plenaire vergadering nog gegaan over de (bestaande) maximumfactuur in het basisonderwijs. Nu ging het over een (door sommigen gewenste) maximumfactuur in het secundair onderwijs. Het Netwerk tegen Armoede had in dat verband een petitie gelanceerd. Hoe ging minister Weyts de stijgende kosten in het secundair onderwijs aanpakken?

Die gaf een accuraat overzicht van de relevante regelgeving en de diverse faciliteiten c.q. overheidsacties die nu al bestonden en hij verwees naar de plannen in het nieuwe Regeerakkoord, bijvoorbeeld rond schoolboeken.

De Witte vond dat geen antwoord op zijn vraag.

Sihame El Kaouakibi, Stijn Bex, Kathleen Krekels, Loes Vandromme en Hannelore Goeman intervenieerden.

El Kaouakibi vond dat het probleem concreter aangepakt moest worden en het niet alleen een zaak van de onderwijsminister was. In onderwijs mocht een financiële drempel nooit een drempel zijn en ze vroeg naar een concreet plan van gezamenlijke en transversale aanpak.

Bex beoordeelde het voorstel om de kosten te beperken als te vrijblijvend en suggereerde meer dwingende maatregelen. Of ook om scholen te belonen die op dit stuk goed presteren.

Volgens Krekels was een maximumfactuur geen heiligmakende oplossing en ze wees op de kwestie van invulboeken. Ook verkoos ze een differentiatie in de schooltoelage, op basis van de reële kost van een studierichting, waarmee nadien ook Vandromme het eens was.

Die herinnerde aan de automatische toekenning van de schooltoelage vorige legislatuur en het sterke STOS-project.

Goeman ten slotte zag de schoolfacturen stijgen en verbond dat (voor het basisonderwijs) met de eerdere besparingen op de werkingsmiddelen aldaar. Zij was een expliciete voorstander van een maximumfactuur in het secundair onderwijs, maar het meest boeiende vond ik haar laatste zinnetje: “…worden de werkingsmiddelen van onze scholen deze legislatuur wel geïndexeerd?”.

Op dat laatste gaf minister Weyts (nog) geen antwoord. De door Goeman eerder geuite beschuldiging aan het adres van scholen die bewust hogere facturen zouden aanrekenen om de samenstelling van leerlingenpubliek te beïnvloeden, liet hij voor haar rekening. Dit probleem moest inderdaad wel transversaal aangepakt worden, maar in het beleidsdomein Onderwijs was er toch ook al wel heel wat gedaan, aldus de minister. Hij sloot zich aan bij de door zijn partijgenote Krekels gemelde differentiatie in de schooltoelage en sprak nog van een bijkomende investering in didactisch materiaal.

Vragensteller De Witte besloot met strenge cijfers over de toename van de kinderarmoede én over de “besparingen” deze legislatuur in het secundair onderwijs. Hij herhaalde ook zijn financiële redenering bij de eerste vraag om uitleg van de ochtend: over het onderwijsbudget in relatie tot het bruto regionaal/binnenlands product (cf. ook elders op deze pagina’s). Een kwestie van virtueel 700 miljoen euro meer voor onderwijs. Tot op het moment dat ik dit stuk schreef, heb ik wel De Wittes stuk op knack.be, waar hij melding van maakte, niet gevonden, maar dat kan aan mij liggen. De Witte vond ten slotte de weigering om het principe van een maximumfactuur in het secundair onderwijs als denkpiste in aanmerking te nemen, onbegrijpelijk.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de maximumfactuur voor het secundair onderwijs van Kim De Witte” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2017-10-2019%20%E2%80%93%20Maximumfactuur%20in%20het%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)

.