Commissie Onderwijs 12-12-2019 – Dalend aantal jonge leraren

17 december 2019

Van het inschrijvingsprobleem van pleegkinderen ging het naar een personeelskwestie: de cijfers lieten een daling zien in het aantal jonge leraren in de scholen. Loes Vandromme, zelf ex-lerares,  had deze vraag om uitleg al ingediend voor duidelijk was dat een hoorzitting georganiseerd zou worden over het lerarentekort, maar toch wilde ze minister Weyts nu al vragen welke maatregelen hij zou nemen om beginnende leraren te behouden en een verdere uitstroom te voorkomen. Een complexe kwestie dus, die ook prominent in het Regeerakkoord en de beleidsnota van de minister stond.

Hij verwees meteen alvast naar het verleden, met name cao XI, en hij somde diverse maatregelen op, terecht. Die zijn gekend. Voor nieuwe plannen citeerde hij uit zijn beleidsnota.

Vragensteller Vandromme voegde zelf, ook heel terecht, nog toe dat dit hele probleem een zaak niet alleen van de minister maar eigenlijk van de hele samenleving was. Maar ze had ook een gerucht opgevangen over een mogelijke afschaffing van de (nog prille) lerarenplatforms.

Interveniënt Steve Vandenberghe, een ex-schooldirecteur, voegde nog enkele andere cijfers toe en viel inderdaad, zoals hij ook zelf zei, in herhaling, maar het is dan ook een cruciale kwestie, los van elk politiek gedachtegoed. Interveniënt Karolien Grosemans, ook een ex-lerares, was zich eveneens bewust van de problematiek, maar wilde vooral haar minister-partijgenoot positief ondersteunen.

Over het lerarenplatform meldde de minister nog dat hij nu bezig was met de evaluatie van dat proefproject. In geval van positieve evaluatie moest dat zeker meegenomen worden, incl. de netoverschrijdende werking ervan. En met dat laatste wordt die zaak toch nog een stuk complexer en dat plan was overigens ook niet nieuw.

Het iets meer dan een slotwoord van vragensteller Vandromme vond ik net vanuit het “eigen-praktijk”perspectief deels heel sterk, net zoals haar pleidooi dat wij allemaal onderwijsambassadeurs moesten zijn. Over die zgn. collegiale visitatie, waarnaar ze via Klasse verwees, wil ik niet nodeloos negatief doen. Ik had ook het desbetreffende artikel met professor Kris Van den Branden gelezen. Mag ik iets opbiechten? Ik heb op 11 december het niet kunnen laten om een vraagje te posten: of ook hij collega’s liet visiteren in zijn lessen. En wat er die ochtend over lerarenopleidingen gezegd was bij de bespreking van het Rekenhofrapport over het M-decreet schreef ik al elders iets op deze pagina’s.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het dalende aantal jonge leerkrachten in de klas van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2012-12-2019%20%E2%80%93%20Dalend%20aantal%20jonge%20leraren) (Wilfried Van Rompaey).