Commissie Onderwijs 11-06-2020 – Jaarverslag van de CLB's

16 juni 2020

Loes Vandromme citeerde enkele cijfers uit het Jaarverslag van de CLB’s (2018-2019). De zorgvragen  en de CLB-activiteiten in kwestie waren er niet kleiner op geworden, zo bleek. De cijfers uit het Jaarverslag en de situatie tijdens de coronacrisis bevestigden nog maar eens de verbindende rol die de CLB’s hadden tussen de thuisomgeving, de schoolcontext en de jeugdhulpverlening, aldus Vandromme. Welke conclusies trok minister Weyts uit het Jaarverslag en kon naar analogie met het zorgcontinuüm ook nagedacht worden over een preventieve aanpak van problemen in de thuiscontext?

Minister Weyts vatte de gesignaleerde problemen nogmaals kernachtig samen, maar wees ook op de beleidscontext: het betrof het eerste jaar waarin het nieuwe Decreet Leerlingenbegeleiding in werking was. Hij schetste nog eens wat daar nieuw aan was en wilde de betrokken actoren nog tijd gunnen vooraleer conclusies te trekken. Er was een evaluatie gepland (cf. het verband met een eventueel nieuw omkaderingssysteem), maar het was ook belangrijk om dat decreet te relateren aan dat andere, toekomstige decreet: het Begeleidingsdecreet, dat in de plaats van het M-decreet zou komen. Alsof dat als beleidscontext nog niet genoeg was, verwees minister Weyts ook naar nog een ander relevant decreet: het Decreet (Integrale) Jeugdhulp, en naar de samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn conform het Regeerakkoord.

Vragensteller Vandromme vond dat CLB’s, vanuit een onafhankelijke positie, een belangenbehartiger zeker voor kwetsbare leerlingen konden zijn, maar schetste ook de werkdruk en de administratieve druk waaronder CLB’s gebukt gingen. Kon de sector daarrond zelf voorstellen doen?

Interveniënt Kathleen Krekels herhaalde het opzet van het Decreet Leerlingenbegeleiding en de relatie met de doorlichtingen door de onderwijsinspectie. Dat liep nog niet allemaal zoals bedoeld, wist zij. Hoe zou de minister daarvoor aandacht hebben in het nieuwe Begeleidingsdecreet? Krekels hernam ook de beleidscontext, met de diverse decreten, en was toch iets minder positief over de coördinatie tussen Onderwijs en Welzijn. Ging minister Weyts dat opnemen met zijn collega-minister Wouter Beke?

Minister Weyts erkende dat er nog werk te doen was. De coronacrisis, die misschien wel voor hem en zijn collega Beke het meest extra werk betekend had, had inderdaad vertraging opgeleverd voor het reguliere werk. Maar voorstellen van de CLB-sector waren welkom.

Vragensteller Vandromme meldde dat de CLB-sector daar alvast mee bezig was. Ten slotte pleitte ze ervoor de CLB’s te versterken en een geïntegreerd beleid te voeren waarbij ze zowel de brede basiszorg als de verhoogde zorg zouden kunnen begeleiden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het jaarverslag van de CLB's van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-06-2020%20%E2%80%93%20Jaarverslag%20van%20de%20CLB's) (Wilfried Van Rompaey).