Commissie Onderwijs 09-11-2017 – Modernisering secundair onderwijs

14 november 2017

Na de wat atypische en korte behandeling van de vraag om uitleg over werkingsmiddelen in deze commissievergadering volgde een groot en actueel dossier van deze legislatuur, met vier vragen van drie vragenstellers, waarop een deel van het onderwijsveld met grote spanning zit te wachten, denk ik. De Vlaamse regering had net voor de herfstvakantie een belangrijk uitvoeringsbesluit in dezen goedgekeurd, maar de ingangsdatum van de hele modernisering was nog een (ook in de media) erg aanwezige kwestie. Op 13 oktober 2017 was het agendapunt van de uitvoeringsbesluit in de Vlaamse regering nog uitgesteld naar 20 oktober, maar de goedkeuring volgde pas op 27 oktober. Op 2 oktober 2017 had de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) zijn advies uitgebracht over het voorontwerp van decreet dat de decretale basis vormt voor dat uitvoeringsbesluit.

Onderwijscommissaris Jos De Meyer schetste als achtergrond voor zijn vragen nogmaals de samenhang tussen verschillende dossiers: modernisering van het secundair onderwijs, eindtermen en conceptnota bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting (BOS), met verwijzing naar de vervroegde uitstap uit de huidige scholengemeenschappen (cf. Onderwijsdecreet XXVI, art. II.23). 

In die conceptnota werd gesteld dat de huidige scholengemeenschappen zouden ophouden te bestaan in 2020, maar ook dat vervroegde uitstap uit die scholengemeenschappen mogelijk moest zijn voor scholen die georganiseerd zouden worden door een schoolbestuur met bijzondere kenmerken. In artikel II.23 van onderwijsdecreet XXVI werd een uitstap nog ten vroegste mogelijk op 1 september 2018. Hij had vragen over de timing rond de zgn. concordantietabellen (tussen oude en nieuwe studierichtingen), over uitstel van die vroegst mogelijke uitstapdatum uit de scholengemeenschappen in (het toekomstige) onderwijsdecreet XXVIII en over het resultaat van het overleg van de minister met de onderwijskoepels en het GO! op 27 oktober 2017.

Onderwijscommissaris Caroline Gennez maakte gebruik van het erg kritische advies van de Vlor om deze Vlaamse regering een slecht rapport te geven. Niets van de oorspronkelijke motieven voor een noodzakelijke hervorming zou effectief verholpen worden door de modernisering die op stapel stond. Op welke wijze zou de minister alsnog rekening houden met de input en bezorgdheden van de Vlor om wel degelijk tot een gefundeerde structurele inhoudelijk waardevolle en noodzakelijke hervorming van het secundair onderwijs te komen?

Onderwijscommissaris Koen Daniëls schetste, ook niet voor het eerst, de scope van de modernisering: een ganse serie maatregelen, die een gerichte bijsturing beoogden van wat was, geen big bang. Hij verwees ook naar de kwestie van de startdatum en de eindtermen (nwvr: hij liet zich daarbij wel ontvallen dat “onderwijs is eindtermen”, maar hopelijk was dat slechts een overdrijving in het vuur van het betoog…). Welke bezwaren van de onderwijskoepels op 27 oktober 2017 maakten volgens hen de ingangsdatum van 1 september 2018 nagenoeg onhaalbaar? Vond de minister die bezwaren aanvaardbaar genoeg om de start van de modernisering met een jaar uit te stellen?

Minister Crevits hernam verschillende relevante elementen van het dossier. De keuzes in de uitvoering van het Masterplan waren gemaakt en intussen had ze de onderwijsverstrekkers, de vakbonden en de scholieren gehoord. Ze wees, wat de startdatum betrof, op de verschillende houding tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO! enerzijds en het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) en het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG) anderzijds. En daarmee zou ze nu terug naar de Vlaamse regering gaan om de knoop door te hakken. Ze plakte daar dus nu nog geen concrete datum op. Wat de andere datum in de vraag van Jos De Meyer betrof (uitstap uit huidige scholengemeenchappen), zei ze dat het best in onderwijsdecreet XXVIII de huidige uitstapdatum van 1 september 2018 geschrapt zou worden.

Daarop ontspon zich nog een pittig gesprek van meerderheid tegen oppositie (enkel sp.a; geen tussenkomsten van andere oppositieleden, maar ook niet van Open Vld) zonder bijkomend nieuws. De uitspraken van Caroline Gennez over de (beladen) labels aso, tso en bso deden mij nog eens teruggrijpen naar het Masterplan (p.21) en de waarheid heeft ook haar rechten: ze had gelijk op dat stuk. Inzake de eindtermen (nwvr: daarover was in de week voor de herfstvakantie een akkoord bereikt binnen de meerderheid, zonder de oppositie, zoals aanvankelijk wel de bedoeling was) stelde de minister dat dat harde werk tegen Pasen 2018 klaar zou moeten zijn.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over afspraken voor de modernisering van het secundair onderwijs in de scholengemeenschappen van Jos De Meyer, over het advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de hervorming van het secundair onderwijs van Caroline Gennez, over de start van de modernisering van het secundair onderwijs van Jos De Meyer en over de ingangsdatum van de bijgestuurde eerste graad met getrapte studiekeuze en de ordening van de studierichtingen in het secundair onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2009-11-2017%20%E2%80%93%20Modernisering%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).