Commissie Onderwijs 08-02-2018 – Vlor-advies over het M-decreet

13 februari 2018

Onderwijscommissaris Jo De Ro had enkele vragen bij het recente Vlor-advies over een voorontwerp van decreet dat het M-decreet wil wijzigen. Een drietal aspecten: een centraal platform voor CLB-verslaggeving, de ondersteuning van leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen en de betrokkenheid van de klassenraad van de school voor gewoon onderwijs bij een gemotiveerd verslag.

Minister Crevits toonde zich een grote fan van het bedoelde centrale platform voor CLB-verslaggeving, mits de nodige versleuteling, want dat zou een enorme planlastvermindering betekenen. Wat het tweede aspect betrof, zei de minister dat in de hangende decretale tekst voor alle types de voorwaarde van de medische diagnose zou worden verlaten, maar niet de voorwaarde van een gemotiveerd verslag of verslag zelf. De onderwijsbehoeften van de leerlingen moesten inderdaad goed worden bekeken en ook de ondersteuningsnoden van leraren die daaraan mogelijk gekoppeld waren. De minister was specifiek voor type 3 van plan dat aanbod, waarin nu witte vlakken zaten, beter te spreiden over Vlaanderen. Ze herhaalde ten slotte wat in de regelgeving stond in verband met de betrokkenheid van de klassenraad van de gewone school, ouders en leerlingen bij de opmaak van een gemotiveerd verslag.

Vragensteller De Ro was blij met dat antwoord, maar voor type 3 wees hij er ook op om samen met de onderwijspartners, de CLB's, oudersorganisaties en zelfhulpgroepen te bekijken hoe een vlottere toegang gerealiseerd kon worden en hoe de psychologische drempels bij ouders weggenomen konden worden.

Interveniënt Kathleen Krekels liet niet na haar punt over de noodzaak aan meer netoverschrijdende samenwerking inzake de ondersteuningsnetwerken in het debat te brengen. Ze ging ook in op de spanning tussen de voorwaarden van een (gemotiveerd) verslag en een snelle interventie alsook op het ontbreken van een gemotiveerd verslag op het moment van een ondersteuningsvraag bij gedrags- en emotionele stoornissen. Interveniënt Jos De Meyer deelde de mening over de betere spreiding van het type 3-aanbod en vroeg of het Vlor-advies een impact op de decretale tekst zou hebben. Interveniënt Koen Daniëls herhaalde zijn kritiek op een aantal aspecten van het M-decreet zelf, wilde de zgn. bemiddelingscommissies meer bekendheid geven en pleitte voor filmregistraties met de smartphone in plaats van allerlei geobserveerd leerlingengedrag tekstueel uit te tikken.

De minister overliep ten slotte nog de opgeworpen punten: met name voor het centrale platform voor CLB-verslaggeving mikte ze op 1 september 2018 als startdatum en voor de type 3-problematiek (in bepaalde regio’s) verwachtte ze ook enig heil van het hangende decreet betreffende de leerlingenbegeleiding, dat in een versterking van de CLB’s zou voorzien. De filmpjes van Daniëls konden voor haar. Er waren geen vormvoorwaarden blijkbaar.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) over het M-decreet van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2008-02-2018%20%E2%80%93%20Vlor-advies%20over%20het%20M-decreet) (Wilfried Van Rompaey).