Commissie Onderwijs 08-02-2018 – Preventie en coördinatie bij arbeidsongevallen

13 februari 2018

Recent werd een reeks schriftelijke vragen van onderwijscommissaris Jos De Meyer over cijfers in verband met dit thema gepubliceerd. Nu stelde hij een vraag om uitleg over het beleid ter zake, want het ging al bij al toch om aanzienlijke cijfers. Liep de evolutie van het aantal arbeidsongevallen in het onderwijs gelijk met die in andere sectoren? Was het wenselijk om de beleidsmaatregelen inzake preventie in andere sectoren te analyseren om ze zo mogelijk ook te gebruiken in de onderwijssector? Op welke manier konden de preventieadviseurs in de specifieke context van het onderwijs bijdragen tot vermindering van het aantal ongevallen? Waren hiervoor gerichte bijkomende beleidsmaatregelen nodig of wenselijk? Zo ja, welke? Of waren er bepaalde zaken die nu reeds gebeurden die opnieuw onder de aandacht moesten worden gebracht van de onderwijsinstellingen?

Minister Crevits legde de hele systematiek uit m.b.t. de geregistreerde cijfers van arbeidsongevallen (N.B. het betrof nationale, geen Vlaamse, cijfers) en de organen die voor de opvolging zorgen. De preventie van arbeidsongevallen is een van de belangrijkste onderdelen van het welzijnsbeleid dat iedere werkgever en dus ook elk schoolbestuur moet uitwerken en toepassen.

Het Ministerie van Onderwijs probeert de onderwijsinstellingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het uitwerken van hun veiligheidsbeleid via het convenant Preventie en Bescherming in het Vlaams Onderwijs. Dit convenant werd in 2010 ondertekend door het departement Onderwijs en Vorming, de onderwijsinspectie, de onderwijsverstrekkers en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Uit het antwoord van de minister bleek dat er inzake beleid rond dit thema inderdaad heel wat gebeurde.

Vragensteller De Meyer  wilde nog weten in welke context die ongevallen gebeurden (in praktijklessen, in lessen lichamelijke opvoeding of in labo’s?) en hij prees het werk dat de preventieadviseurs op de scholen verrichtten.

Interveniënt Koen Daniëls stelde een aanzienlijk aantal bijkomende vragen, vooral om diverse verschillen in de cijfers te kunnen vaststellen. Alles samen goed voor een schriftelijke vraag op zich, wat de minister hem dan ook aanraadde. Zijn partijgenoot Paul Cordy vroeg of slachtofferhulp ook deel uitmaakte van de preventie.

Ten slotte sprak de minister nog van een procentuele daling in de onderwijscijfers tussen 2012 en 2016, wat gelijk ook een sterkere daling was dan die in de sectoren “menselijke gezondheidszorg” en “maatschappelijke dienstverlening en huisvesting” samen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een betere preventie en coördinatie ter voorkoming van arbeidsongevallen op school van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2008-02-2018%20%E2%80%93%20Preventie%20en%20co%C3%B6rdinatie%20bij%20arbeidsongevallen) (Wilfried Van Rompaey).