Commissie Onderwijs 06-12-2018 – Hervorming zorgkrediet en pensioen

12 december 2018

De laatste vragen van de namiddag waren duidelijk een kwestie van opvolging. Weliswaar nu door de onderwijscommissarissen Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman, terwijl de eerdere vragen kwamen van de onderwijscommissarissen Jos De Meyer en Koen Daniëls en recenter nogmaals van Jos De Meyer.

Tweemaal eenzelfde vraag nu van de twee oppositieleden op basis van een persbericht van de onderwijsvakbonden: zouden zorgkrediet en verlof voor verminderde prestaties (vvp) nu wel of niet aanneembare afwezigheden zijn?

Minister Crevits lichtte de bevoegdheidsverdeling toe in dezen tussen haar en collega-minister Muyters: vvp in onderwijs behoort tot haar bevoegdheid, zorgkrediet tot die van Muyters. Na een herhaalde briefwisseling met federaal minister van Pensioenen Bacquelaine was de voorlopige conclusie deze: op 12 oktober 2018 had de federale ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit over het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid goedgekeurd, dat heel binnenkort gepubliceerd zou worden in het Belgisch Staatsblad. Op 7 december 2018 plande minister Crevits daarover ook de onderwijsvakbonden te ontmoeten.

Vragensteller Gennez ging in haar repliek, -- inderdaad, deze personeelsmaterie is erg technisch --, nog gedetailleerder op de kwestie in en ze sprak van drie situaties: (i) het zorgkrediet, (ii) het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en (iii) het gewoon verlof voor verminderde prestaties. Bevatte dat nakende KB een positieve regeling voor alle drie? Vragensteller Meuleman wist van nog altijd bestaande problemen.

Interveniënt Jos De Meyer vatte samen dat er dankzij dat KB van 12 oktober voor de zorgverloven (N.B. ook drie soorten) duidelijkheid was, maar (nog) niet voor het verlof voor verminderde prestaties (N.B. hier zelfs een evolutie van drie soorten naar één soort in Vlaanderen). Daar bleef ook hij aandringen op een regeling en daarvoor deed hij een beroep op minister Crevits als de tussenpersoon van de Vlaamse regering wat de onderwijssector betrof ten overstaan van de federale minister. Interveniënt Koen Daniëls riep alle partijen – ministers, de politiek, de vakorganisaties, het kabinet van minister Bacquelaine – op tot omzichtigheid qua communicatie in dezen. Allemaal terechte punten.

Ten slotte bevestigde minister Crevits de conclusie van De Meyer: zorgverlof in orde, vvp nog niet en daarvoor zou ze opnieuw initiatief nemen ten aanzien van minister Bacquelaine. Het was inderdaad dringend. On verra.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de impact van de hervorming van het zorgkrediet op het pensioen van leerkrachten van Caroline Gennez en over de impact van de hervorming van het zorgkrediet op het pensioen van leerkrachten van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2006-12-2018%20%E2%80%93%20Hervorming%20zorgkrediet%20en%20pensioen) (Wilfried Van Rompaey).