Commissie Onderwijs 05-10-2017 – Onderhoud van en opvang in basisonderwijs

11 oktober 2017

De onderwijsvakbond Christelijk Onderwijzersverbond (COV) reageerde begin augustus verontwaardigd op een oproep in de krant voor vrijwilligerswerk voor klussen en de organisatie van voor- en naschoolse opvang op school. Dat wees volgens die vakbond nogmaals op een structureel gebrek aan geld in het basisonderwijs, aldus onderwijscommissaris Steve Vandenberghe. Hij vroeg naar de timing van het actieplan basisonderwijs en verwees naar een toekomstig voorstel van decreet inzake buitenschoolse opvang. Wat kon in afwachting daarvan soelaas bieden voor de basisscholen?

Minister Crevits schetste om te beginnen de afgelegde weg naar dat actieplan basisonderwijs. Ze verwees ook naar de budgettaire inspanning in 2018 voor het kleuteronderwijs. Vervolgens deed de minister hetzelfde voor het onderdeel buitenschoolse opvang met de conceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen’ van minister Vandeurzen en de parlementaire behandeling daarvan. Ten slotte kwam minister Crevits bij het nieuwe zgn. Wijk-werken: er was al eerder een decretale tekst door het Vlaams Parlement aangenomen die het kader van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) wijzigde conform de Zesde Staatshervorming en op 29 september 2017 had de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit in dat verband definitief goedgekeurd. En daarnaast zou er nu blijkbaar nog een zgn. W²-decreet komen van de ministers Vandeurzen, Muyters en Homans, dat op vraag van minister Crevits ook een stuk dienstig zou kunnen zijn voor de opvang in onderwijs. 

De tussenkomst van interveniënt Jos De Meyer, die o.a. verwees naar de Dag van de Leraar, deed ook de minister een zijsprongetje maken naar de actie “Saved by the bell”, waaraan de Onderwijscommissie zou deelnemen die namiddag. Ten slotte zei de minister dat ze ergens in de komende weken naar buiten zou komen met het actieplan basisonderwijs, waarmee ze ook een meerjarentraject voor het lager onderwijs (nwvr: ik vermoed dat ze ‘basisonderwijs’ bedoelde) wenste uit te stippelen over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het onderhoud van basisscholen en de opvang in het basisonderwijs van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-10-2017%20%E2%80%93%20Onderhoud%20van%20en%20opvang%20in%20basisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey)