Commissie Onderwijs 05-10-2017 – Impact op onderwijspensioenen

11 oktober 2017

Vraag drie van de namiddag: pensioenen, met twee vragenstellers Jos De Meyer en Koen Daniëls en drie vragen om uitleg.
De Meyer had een hele reeks vragen over de impact van de nieuwe personeelsstelsels en van periodes van werkloosheid c.q. deeltijds werken op diverse elementen van het pensioen van personeelsleden in zulke situaties alsook over het eventuele overleg met minister van Pensioenen Bacquelaine. Daniëls wees op de onduidelijke communicatie na het federale Zomerakkoord, citeerde uit de bespreking in de Onderwijscommissie van zijn eerdere vraag om uitleg en had ongeveer dezelfde vragen als zijn collega De Meyer maar dan wel ook toegespitst op het Zomerakkoord.

Minister Crevits antwoordde vanuit het antwoord op haar brief, dat ze van minister Bacquelaine had gekregen. Voorts heeft het Zomerakkoord geen impact op het stelsel van het overheidspensioen voor het onderwijspersoneel. Bovendien zijn de tijdelijken uit het onderwijs uitgezonderd van de maatregel gemengd pensioen: tijdelijke prestaties in het onderwijs tellen altijd mee voor de berekening van het overheidspensioen als hierop een vaste benoeming volgt. De maatregel kon een impact hebben voor de berekening van het werknemerspensioen private sector. 

De Meyer vroeg of hij uit het antwoord van de minister mocht afleiden dat de onvrijwillige deeltijdse werkloosheid bij onderwijsmensen die daarna effectief benoemd werden in het onderwijs, geen consequenties had. Dat klopte inderdaad. Daniëls ten slotte had een op zich goed communicatievoorstel, maar de minister twijfelde: hij stelde voor om bij het overzicht van de verlofstelsels die op de website van het Ministerie van Onderwijs staan toe te voegen of op dit moment al geweten was of dat meetelde voor de loopbaanvoorwaarden, of dat meetelde voor de geldelijke voorwaarden van het pensioen, dan wel of dat op dit moment nog hangende was. En dit zowel voor vroegere pensioenstelsels als voor mensen die erin wilden stappen. Over zijn opmerking over bangmakerij kan ik niet oordelen.
Interveniënt Tine Soens betrok ook de specifieke situatie van personeelsleden van de centra voor basiseducatie bij het debat. Ook daarover had de minister een brief van minister Bacquelaine gekregen. De Meyer verwees als communicatiemiddel naar het tijdschrift ‘Klasse’ en prees het communicatievoorstel van Daniëls, dat hijzelf nogmaals herhaalde. Maar de minister sloot dat communicatiepunt af met een verwijzing naar een andere betrokken minister, nl. minister Homans (voor overheidspersoneel), met wie ze zou afstemmen hierover.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de pensioeneffecten van het zorgkrediet en verlof voor verminderde prestaties van Jos De Meyer, over de invloed van onvrijwillige deeltijdse werkloosheid op het pensioen van onderwijspersoneel van Jos De Meyer en over de gevolgen van de beslissingen van de Federale Regering voor de pensioenen van het onderwijspersoneel van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-10-2017%20%E2%80%93%20Impact%20op%20onderwijspensioenen) (Wilfried Van Rompaey).