Commissie Onderwijs 05-07-2018 – STEM-monitor en tso/bso

20 augustus 2018

Via de STEM-monitor wordt jaarlijks sinds 2010-2011 de voortgang van de instroom, doorstroom en uitstroom in de STEM-gerelateerde richtingen in het secundair en hoger onderwijs gemeten. Onderwijscommissarissen Kathleen Krekels en Jos De Meyer hadden in de editie 2018 gelezen dat er een stijging in de aantallen zat, behalve voor bso en tso. En daarop kregen we opnieuw een omstandig gesprek over de zgn. op- of herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs, dat niet voor het eerst ook in het regeerakkoord van 2014 ingeschreven was. Ik volg het Vlaamse onderwijsbeleid wat van naderbij sinds toenmalig onderwijsminister Marleen Vanderpoorten en ook toen stond dat thema al op de agenda. Een klassieker dus, maar terecht! Hoe stonden de zaken er nu voor met de STEM-monitor 2018 bij de hand en hoe kon het beter?

Minister Crevits erkende de minder goede situatie voor tso en bso, maar nuanceerde ook een en ander op basis van de meer gedetailleerde gegevens (met grote verschillen tussen studierichtingen), zoals die nu voor het eerst in de monitor opgenomen werden. Ze gaf vervolgens een uitvoerig overzicht van diverse acties om de aantrekkelijkheid van de STEM-opleidingen voort aan te pakken, met o.a. een accent op een van haar stokpaardjes, nl. duaal leren.

In de repliek van vragensteller Krekels kwam vervolgens de kwestie aan bod van STEM in aso (1ste graad) versus STEM in tso en bso alsook die van de zgn. brede eerste graad die zij her en der meende te zien ontstaan, dat laatste in tegenstelling trouwens tot de minister. Interveniënt Koen Daniëls sloot daarbij aan met zijn verwijzing (in het kader van de modernisering so) naar de zgn. STEM wetenschappen versus STEM technieken (lees: verschillende profielen en dito leerlingenprofielen). Vragensteller De Meyer wees op de evolutie van vakscholen over nijverheidstechnische scholen naar scholen voor wetenschap en techniek en vroeg daarvoor voldoende (ook financiële) ondersteuning en beleidsaandacht.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de resultaten van de STEM-monitor (Science, Technology, Engineering and Mathematics) voor het technisch en beroepssecundair onderwijs van Kathleen Krekels en over de resultaten van de STEM-monitor (Science, Technology, Engineering and Mathematics), in het bijzonder voor het technisch en beroepssecundair onderwijs van Jos De Meyeraan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-07-2018%20%E2%80%93%20STEM-monitor%20en%20tso%2Fbso) (Wilfried Van Rompaey).