Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Aantal langdurig zieke schooldirecteurs

10 maart 2020

Naast het lerarentekort, dat tot allerlei spanningen en problemen leidt, is er ook nog een specifiek probleem met schooldirecteurs die langdurig uitvallen wegens ziekte (cf. ook het verband tussen beide problemen). Drie vragenstellers over dit thema: Karolien Grosemans, Steve Vandenberghe en Jo Brouns. Het ging er overigens ook al vaker over in het (zelfs heel recente) verleden en ook nu deden de vragenstellers een beroep op datzelfde (als in de verwante vragen om uitleg van 23 januari 2020) rapport van de onderwijsadministratie (situatie 2018) naast diverse mediaberichten. Stress en burn-out bleken de belangrijkste oorzaken. Een directeurstekort dreigde. Voorts werd verwezen naar de actualisering van het beleidsplan ter bevordering van het welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen (cf. ook de zgn. werkbaarheidsmonitor van november 2019), naar de toolbox met instrumenten ter voorkoming van psychosociale risico’s en naar opleidingen over zulke risico’s. Kortom, een heel stuk herhaling dus. Maar wat te doen, specifiek voor directeurs?

Minister Weyts bediende zich van dezelfde vermelde rapporten en somde enkele projecten op uit het verleden om schoolleiders te professionaliseren en te versterken. Die projecten werden nu geëvalueerd. Het doel was nu om daarmee een modelcompetentieprofiel voor schoolleiders op te stellen. Op basis van dat profiel zouden dan mogelijke selectiecriteria en een professionaliserings- en evaluatiebeleid voor schoolleiders uitgetekend kunnen worden én het zou ook de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van een concrete opleiding voor schoolleiderschap. Best wel verregaande overheidsplannen dus. Ik ben benieuwd hoe die plannen zullen sporen met bestaande initiatieven inzake opleiding van schooldirecteurs.

Voor het overige, eerlijk gezegd, alleen herhaling van diverse andere elementen (administratieve last kreeg daarbij nogal wat extra aandacht, met o.a. het meldpunt ter zake), ook bij de replieken van de vragenstellers. Graag vermeld ik nog wel de reactie van vragensteller Grosemans die een link legde naar een actuele vraag tijdens de plenaire vergadering van de dag voordien en haar gelijk bevestigd zag inzake de noodzakelijke kennis van het Nederlands bij werkzoekenden om de weg te vinden naar de lerarenopleiding, blijkbaar toen tegen de uitspraak van een andere fractie in, door de hoorzitting met o.a. de VDAB op de ochtend van deze commissievergadering. Maar dan zaten we opnieuw bij het lerarentekort op zich, tja…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het toenemende aantal langdurig zieke schooldirecteurs van Karolien Grosemans, over de vervanging van langdurig zieke schooldirecteurs van Steve Vandenberghe en over het dreigende directeurstekort in het onderwijs van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Aantal%20langdurig%20zieke%20schooldirecteurs) (Wilfried Van Rompaey).