Commissie Onderwijs 03-05-2018 – Zonnepanelen op DBFM-scholen

09 mei 2018

Op de tonen van een goedgehumeurde Kris Van Dijck (“Laat de zon in je hart…”) stelde zijn partijgenoot-onderwijscommissaris Koen Daniëls na de diverse “welzijns”vragen een infrastructurele vraag over onderwijs, die ook onze aankoopcentrale IRO betrof. Vragensteller Daniëls had overigens woorden van lof voor zo’n efficiënt aankoopsysteem. Het ging over het aankopen en installeren van zonnepanelen. Maar daarmee was een probleem gerezen: IRO kan geen zonnepanelen plaatsen op scholen die niet hun eigendom zijn, zoals de Scholen van Morgen, die via het DBFM-concept (Design Build Finance Maintain) zijn gerealiseerd. Er was onzekerheid over of de private partners van DBFM Scholen van Morgen NV, namelijk BNP Paribas Fortis en AG Real Estate, akkoord zouden gaan met het initiatief van IRO. Via zijn vraag wilde Daniëls een oplossing voor dat probleem, maar hij ging daarbij ook breder: de campagne om scholen te overtuigen zonnepanelen te plaatsen; huidige aantallen scholen die al energieopwekkende infrastructuur hebben; en konden ook andere, generieke problemen met Scholen van Morgen niet generiek aangepakt worden?

Minister Crevits legde uit wat er al aan communicatieve acties in dezen ondernomen was (met name, over het nieuwe financiële instrument van de zgn. zonneleningen) en er zouden nog acties volgen. Voor de haalbaarbaarheidsstudie en de plaatsing van de installaties konden scholen een beroep doen op een raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). De minister noemde daarbij ook enkele cijfers. In de  begrotingsaanpassing 2018 zou het toepassingsgebied van de AGION-leningen verruimd worden tot het begrip ‘hernieuwbare energie’ (bijvoorbeeld ook zonneboilers en warmtepompen). Het door vragensteller Daniëls gestelde probleem van de DBFM-scholen gold niet alleen voor IRO, maar ook voor de zonnelening van AGION. Uit de informatie van de minister bleek dat er toch heel wat mogelijkheden waren voor DBFM-scholen, ook dus om later nog zonnepanelen te plaatsen mits voldaan was aan bepaalde voorwaarden. In de raad van bestuur van de DBFM-vennootschap werd daaraan voortgewerkt.

Vragensteller Daniëls had nog enkele punctuele, bijkomende vragen. Interveniënt Jos De Meyer had nog een suggestie: voor hem moest er worden nagedacht over álle gebouwen (niet alleen onderwijs) die betaald/gesubsidieerd waren door de overheid en hij vroeg zich af of ook niet buurten rond scholen gebruik konden maken van de door zonnepanelen op schooldaken opgewekte energie.

Minister Crevits reageerde nog met een budgettaire stand van zaken voor de zonneleningen en wat bijkomende informatie bij de punctuele vragen van Daniëls, die besloot, na nog een kort zijsprongetje naar de ideeën van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over het nieuwe Inschrijvingsdecreet, met enkele suggesties om de voorziene middelen zo goed mogelijk aan te wenden waarvoor ze bedoeld waren zodat de energiefactuur van scholen zo laag mogelijk gehouden kon worden, wat de besteding van werkingsmiddelen aan andere zaken dan alweer ten goede zou komen. Daar kon niemand tegen zijn.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het plaatsen van zonnepanelen op DBFM-scholen (Design Build Finance Maintain) van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2003-05-2018%20%E2%80%93%20Zonnepanelen%20op%20DBFM-scholen) (Wilfried Van Rompaey).