Btw-verlaging schoolgebouwen - verklaring opdrachtgever

14 maart 2016

In de nieuwsbrief nr. 29 van 18 februari 2016 werd de maatregel m.b.t. de btw-verlaging van 21 % naar 6 %, die van toepassing is vanaf 1 januari 2016, reeds omstandig toegelicht.

Ook voor veel aannemers (leveranciers en dienstverrichters) is dit een nieuw gegeven waardoor er wordt gevraagd naar een attest (zoals al geruime tijd gekend voor (verbouwings-)werken aan niet-recente woningen).

In tegenstelling tot de woningbouw heeft de wetgever in het geval van scholenbouw het opmaken van een attest door de afnemer (opdrachtgever of klant) niet expliciet verplicht gesteld. De reden ligt voor de hand: bij schoolgebouwen speelt de leeftijd van het gebouw geen rol. Dit is wel het geval bij het verbouwen van een woning, waarvan alleen de eigenaar of gebruiker, en niet de aannemer, op de hoogte is van de datum van eerste ingebruikname en van de bestemming van het gebouw na de uitvoering van de werken. Voor deze cruciale gegevens dient de aannemer zich dan inderdaad te richten tot de opdrachtgever van de werken, die hiervoor een attest moet opmaken.

Ook al is er voor scholenbouw is geen attest vereist, verdient het ook hier aanbeveling dat de afnemer een verklaring over de toepasbaarheid van het verlaagde btw-tarief opmaakt, al was het maar om de leverancier of dienstverrichter gerust te stellen en vertrouwd te maken met de nieuwe regelgeving. Alleszins zal een schriftelijke bevestiging betreffende de aard en de bestemming van de (school)gebouwen de aannemer ontlasten van zijn aansprakelijkheid in verband met het eventueel onterecht toepassen van het verlaagd btw-tarief. De btw-administratie kan zich dan nog enkel tot de opdrachtgever wenden om de bijkomende belasting te vorderen, wat ons uiteraard billijk lijkt.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een modelverklaring opgemaakt. Het schoolbestuur dient enkel de voorzijde in te vullen. Op de achterzijde wordt ter informatie de regelgeving vermeld, met o.a. een opsomming van de werken in onroerende staat die in aanmerking komen.

De verklaring kan eenmalig opgemaakt worden, ook al worden de werken met meerdere facturen gevorderd (bv. op basis van maandelijkse vorderingsstaten). In dat geval wordt gemakshalve verwezen naar de offerte van de aannemer. Let er wel op dat bij een offerte van vóór 2016, de datum van de opeisbaarheid van de btw na 1 januari 2016 moet vallen. Facturen van vóór deze datum kunnen dus geenszins in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief.

Wanneer er slechts één factuur opgemaakt wordt, kan het best naar die factuur zelf gerefereerd worden zodat er alvast weinig discussie kan zijn over de datum van de opeisbaarheid van de btw.

De overheid heeft dus zelf geen typeformulier opgelegd. In het model dat wij voorstellen gebruiken we de terminologie die de overheid in haar regelgeving hanteert: leverancier, dienstverrichter, handelingen … . Sommige van deze termen kunnen misschien wat misleidend overkomen: zuivere leveringen, zonder plaatsing en bevestiging, komen immers niet in aanmerking voor het verlaagd tarief; ook de diensten van architecten en studiebureaus vallen buiten de toepassing. In de meeste gevallen zal de leverancier of dienstverrichter dus gewoon de aannemer zijn die werken uitvoert.

Naast een aantal voor de hand liggende gegevens zoals de identificatie van de dienstverrichter of leverancier (aannemer), van het schoolbestuur, de ligging van het gebouw, enz. …, dient het schoolbestuur vooral te bevestigen dat het om een schoolgebouw gaat, mocht daar al enige twijfel over kunnen bestaan. Bij de categorisering van de handelingen - en dan denken we vooral aan ‘werken in onroerende staat’ - draagt de leverancier of dienstverrichter uiteraard ook een verantwoordelijkheid. De keuzemogelijkheid bij deze categorisering werd in de modelverklaring opgenomen omdat de btw-verlaging ook voor omgevingswerken geldt (wat bij woningbouw niet het geval is en dus bij de aannemers eigenaardig kan overkomen).

Voor meer uitleg over het invullen van het document of over de toepasbaarheid van het verlaagd btw-tarief in het algemeen kun je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie (infra.dossiers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen – tel. 02 529 04 09).