Bijsturingen M-decreet – stand van zaken

17 mei 2018

De stuurgroep ondersteuningsnetwerken van 2 mei besprak de Conceptnota bijsturingen M-decreet. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bracht de bedenkingen in zoals we die hebben samengevat in een puntsgewijze bespreking (zie nieuwsbrief van 3 mei).

De stuurgroep van 9 mei werd beschouwd als een informele onderhandeling in het kader van SectX-C2-OOC. Op de agenda stonden toen de regeringsamendementen die een vertaling zijn van enkele bepalingen van de Conceptnota bijsturingen M-decreet.

Op de vergadering van het Overkoepelend Onderhandelingscomité van 15 mei werd een aangepaste tekst van deze regeringsamendementen voorgelegd. Ten gronde werden er weinig wijzigingen aangebracht. Dat de middelen voor coördinatie van de ondersteuningsnetwerken ten koste gaan van de budgetten voorzien voor competentiebegeleiding, valt bijzonder zwaar. Echter, “de Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop deze middelen in mindering worden gebracht en de wijze van toekenning van de lestijden, lesuren of uren voor de coördinatie van het ondersteuningsnetwerk.” Het is dus afwachten hoe een en ander zal worden geconcretiseerd in een Besluit van de Vlaamse regering. De onzekerheid blijft.

De stuurgroep van 16 mei werd geannuleerd wegens de syndicale actie rond het thema pensioenen.

Vervolg mogelijk op de stuurgroep van 23 mei …