Betaal het restbedrag aan Reprobel uit 2016 zo vlug mogelijk

07 januari 2020

We adviseren onze besturen om de bedragen die in 2016 op de Reprobel-factuur werden ingehouden, nu effectief te betalen. Er is sinds 2016 heel wat veranderd.

In 2016 adviseerden wij onze scholen om de vergoeding die zij aan Reprobel moeten betalen voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken ter illustratie bij onderwijs, gedeeltelijk te betwisten. Dat advies was gebaseerd op een arrest van het Europees Hof van Justitie dat de wettigheid van de Reprobel-inning op de helling zette. Vele scholen hebben dat advies in 2016 opgevolgd en hielden 25 procent van het aangerekende bedrag in.

Korte tijd later werd de reglementering rond de aanrekening gewijzigd waardoor de wettigheid van toekomstige aanrekeningen niet meer ter discussie staat. De inhouding bleef dan ook beperkt tot de vordering van Reprobel van 2016. 

In het licht van recentere rechtspraak stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast dat de juridische onzekerheid over de wettigheid van de vergoeding aan Reprobel die in 2016 bestond, is weggevallen. Daarmee vervalt ook de reden voor de inhouding. Daarom adviseren wij onze besturen nu om het saldo van de betwiste facturen te betalen.

Reprobel zal op die achterstallige bedragen geen verwijlintresten of andere toeslagen aanrekenen als we de openstaande bedragen binnen een redelijke termijn kunnen aanzuiveren. Wij beloofden in dat verband aan Reprobel om daarover te communiceren met het advies om de openstaande bedragen te vereffenen. Bedankt om het advies op te volgen.

We zijn ondertussen samen met de andere onderwijskoepels en het GO! met Reprobel verder in overleg gebleven.

Tijdens die overlegmomenten kwamen onder meer elementen aan bod zoals:
  • Reprobel-vergoedingen voor administratieve papieren reproducties in onderwijs (die niet vallen onder de wettelijke vergoedingsregeling), compilaties ...
  • de dubbele inning van een bijdrage op kopieën als illustratie bij onderwijs die bij een extern kopieercentrum worden uitbesteed;
  • de mogelijkheid van een centrale inning van de Reprobel-vergoeding door het departement Onderwijs in het kader van het TARRA-project.

Het overleg verloopt in een constructieve sfeer.

Er werden goede lijnen uitgezet die ons gerust stellen dat we in de toekomst via dialoog samen kunnen zoeken naar oplossingen in het voordeel van de rechthebbenden én het onderwijsveld.

We rekenen voor die oplossingen natuurlijk ook op de federale en de Vlaamse overheid.

Bedankt om het openstaand bedrag aan Reprobel te voldoen.