Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 goedgekeurd

12 mei 2020

Vrijdag keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 goed. Met dit besluit worden verschillende regels aangepast om de gevolgen op onderwijs van de huidige COVID-19 crisis in te perken. In dit nieuwsbericht gaan we in op de belangrijkste elementen.

1.         Per provincie fungeert ten minste één officiële en ten minste één vrije school als examencommissie met het oog op het bekomen van een getuigschrift basisonderwijs. Zij dienen in normale omstandigheden het getuigschrift basisonderwijs aan de deelnemers af te leveren vóór 30 juni. Het besluit schuift die uiterste datum nu op naar 31 augustus 2020.

2.         Voor het schooljaar 2020-2021 wordt het uitzonderlijk opnieuw mogelijk dat leerlingen zonder een getuigschrift basisonderwijs toch instromen in de A-stroom van het secundair onderwijs. Ook omgekeerd, zullen leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs kunnen instromen in de B-stroom. Dit na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en het akkoord van de ouders.

3.         Beslissingen van delibererende klassenraden in het secundair onderwijs worden in beginsel genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Voor dit schooljaar wordt de mogelijkheid geboden om dit pas te doen op 7 juli 2020. Dit kan je als school na overleg met de bevoegde lokale personeelsvertegenwoordiging. Je kan als school de termijn voor individuele gevallen ook verlengen tot uiterlijk 1 september 2020.

4.         In een aantal leerjaren en onderwijsvormen van het gewoon voltijds secundair onderwijs en BuSO-OV4 is een geïntegreerde proef verplicht. In de kwalificatiefase van BuSO-OV3 geldt hetzelfde voor een kwalificatieproef. Dit schooljaar heeft de school de keuze om deze proef verder te laten doorgaan of deze wegens overmacht stop te zetten. Als ze voor het eerste kiest, dan dienen de externe leden van de jury -uitzonderlijk -niet aanwezig te zijn om de proef rechtsgeldig te beoordelen.

5.         In de kwalificatiefase van BuSO-OV3 wordt een minimale duur vastgelegd van de verplichte individuele leerlingenstage. Omdat scholen niet altijd in de mogelijkheid zijn om dit te realiseren, moet dit schooljaar niet voldaan worden aan deze minimale duur.

6          In de opleidingen zorgkundige duaal en kinderbegeleider duaal is vastgelegd dat de leerling in twee werkplekken tewerkgesteld moet worden, voor een minimumaantal uren. Omdat vele leerlingen moeilijk invulling vinden bij hun tweede werkplek, wordt bepaald dat zij dit schooljaar geen twee werkplekken moeten hebben, en er niet voldaan moet worden aan de minimumtermijnen.

7.         De huidige crisis zou een effect kunnen hebben op de kwaliteit van een HGD-traject bij het opmaken van een verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs. Om de gevolgen te beperken, is het volgend schooljaar uitzonderlijk mogelijk om als CLB een attest te wijzigen doorheen het schooljaar 2020-2021 zodat leerlingen zo naar een ander type/opleidingsvorm kunnen gaan.

8.         De invoering van de nieuwe regels voor inschrijvingen van leerlingen wordt met een jaar uitgesteld. De huidige regels blijven gelden voor de inschrijvingen voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Tot de nieuwe regels er zijn, blijven de huidige modellen van inschrijvingsregister en weigeringsformulier gelden.

9.         Het toelatingsexamen arts en tandarts wordt verschoven naar 25 en 26 augustus 2020. Kandidaten kunnen zich ten laatste op 29 mei uitschrijven. De rangschikking van de deelnemers, de bekendmaking van de resultaten en de beroepsprocedure wordt mee opgeschoven in de tijd.

10.       Er werd een bijkomende gekleurde werkingstoelage (IT-impuls) vrijgemaakt om de IT-kosten van de scholen basis en secundair onderwijs n.a.v. de Coronacrisis (deels) op te vangen. Hierbij bedraagt de coëfficiënt 3,0698. De middelen kunnen ook gebruikt worden tijdens het eerste semester van het schooljaar 2020-2021 bv. het aanstellen van ICT-coördinatoren.