Alle leerlingen meertalig vanaf de basisschool!

21 december 2017

Kinderen en jongeren groeien op in een meertalige omgeving. Hun taalgevoel aanscherpen, hen met talen laten kennis maken en hen uitdagen om (meer)talig te worden gebeurt best al vanaf de basisschool. Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert haar leden om bewust in te zetten op een talenbeleid, en daarbij expliciet aandacht te schenken aan deze vier pijlers: Nederlands als schooltaal, de rol van thuistaal, talensensibilisering en het vreemdetalenaanbod. De keuzes die een school maakt, zijn afhankelijk van haar context. Het doel is dat leerlingen vanaf de basisschool een stevig fundament voor hun talenkennis leggen.

De regelgeving laat toe dat basisscholen naast Frans nu ook meer inzetten op Engels en Duits. Met het advies dat de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vandaag goedkeurde, hebben katholieke basisscholen een houvast bij het ontwikkelen van hun talenbeleid.

Een goed talenbeleid schenkt aandacht aan vier pijlers: de schooltaal Nederlands, de rol van thuistaal, talensensibilisering en het vreemdetalenaanbod. De belangrijkste focus van een schooleigen talenbeleid is het versterken van het aanbod Nederlands. De school denkt daarbij na hoe ‘meertaligheid stimuleren’ en ‘Nederlands leren’ elkaar beïnvloeden. Positief omgaan met thuistaal kan in dat verband een gunstig effect hebben op de motivatie om Nederlands te leren. Leerlingen leren kennis in één taal in te zetten voor het leren van een andere taal. Via talensensibilisering gaat de school de uitdaging aan om leerlingen van jongs af aan in contact te brengen en vertrouwd te maken met andere talen en culturen.

Basisscholen kunnen uiteraard gebruik maken van alle ruimte die de regelgeving met betrekking tot vreemdetalenonderwijs biedt. Eerder dan in te zetten op formeel onderwijs in het Engels of het Duits adviseren we onze basisscholen om voluit de kaart te trekken van taalinitiatie. We raden taalinitiatie Frans ook aan voorafgaand aan het formeel onderwijs in die taal. Schoolteams bieden leerlingen zo kansen om een positieve attitude tegenover Frans, Engels en Duits te ontwikkelen, die vreemde talen te exploreren, spreekdurf in die talen te verwerven en de talen globaal te begrijpen.

Basisscholen kunnen binnen hun vreemdetalenaanbod verschillende opties nemen. Welke ze kiezen hangt onder meer af van de leerlingenpopulatie en de ligging van de school. Hoofdzaak is wel dat scholen hun initiatieven bij voorkeur tot het einde van de basisschool volhouden. Zo hebben ze het meeste effect.

Meer info