Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

05 januari 2016

Op 25 november en 16 december 2015 zijn in het Europees Publicatieblad de  verordeningen verschenen waarbij met ingang van 1 januari 2016 de Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten worden aangepast. De nieuwe drempelbedragen gelden voor de periode 2016-2017.

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de drempel bedragen als volgt verhoogd:

05 januari 2016
In de tweede nieuwsbrief (27 augustus 2015) melden we dat programmaties in het gewoon secundair onderwijs vanaf 2016-2017 nog op drie manieren tot stand kunnen komen:
  • vrije programmaties (zie bijlage 3 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61)
  • programmaties op basis van een inruiloperatie
05 januari 2016

Ingaan op de specifieke onderwijsbehoefte voor leerlingen en ouders vanuit hun context, dat is wat we met ons GOK-beleid voor ogen hebben.

04 januari 2016

De vzw heeft de keuze om één van de volgende drie methodes toe te passen:

04 januari 2016

Schaalvergroting leidt niet automatisch tot optimalisering van de werking van een bestuur. Opdat de BOS-operatie echt zou leiden tot een verbetering van het beleidsvoerend vermogen van onze besturen is het kwaliteitsvol organiseren van inspraak hiertoe  een belangrijke sleutel.

09 december 2015

Als gevolg van de terreurdreiging besliste de federale overheid om de Brusselse scholen te sluiten op maandag 23 en dinsdag 24 november 2015. Voor de sluitingsdagen ontvangen de personeelsleden die gesubsidieerd worden door de Vlaamse gemeenschap, hun normale loon.

02 december 2015

In januari 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen vormingen rond specifieke aspecten van Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. De vorming richt zich tot bestuurders, eventueel vergezeld van hun coördinerend of algemeen directeur.

24 november 2015

Binnen de context van de scholenbouwproblematiek heeft de overheid in samenwerking met twee universiteiten een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs uitgewerkt. Deze capaciteitsmonitor werd op woensdag 18 november ll. voorgesteld.

23 november 2015

In de Nieuwsbrief 16 van vorige week is de interne planningsprocedure Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen voor gewoon basisonderwijs ingeleid. Er werd verwezen naar de planningsmededeling en naar het aanvraagformulier, toegevoegd als bijlage 1 van de planningsmededeling.

Pagina's