Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

22 november 2015
De Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (VDAB) biedt verschillende trainingssessies voor onderwijsprofessionals aan en ontdek op die manier hoe je je laatstejaarsstudenten kan helpen om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.
Voor wie is het?
20 november 2015

Sticordi-maatregelen is inmiddels een goed ingeburgerd begrip in het Vlaamse onderwijs, maar in de Dikke Van Dale is het nog een grote onbekende. Willen we dit behouden of bannen? Of kunnen we het herbenoemen en beter begrijpen in het licht van redelijke aanpassingen?

18 november 2015

De ministeriële omzendbrief SO/2015/01 over 'Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4', die in werking trad op 31 augustus 2015, creëert een regelgevend kader m.b.t. de welzijnsrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten van observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing.

17 november 2015

Er was diezelfde ochtend in de Commissie Onderwijs al heel wat commotie geweest over dit thema evenals over het thema van de tweede actuele onderwijsvraag, met name na de vroegtijdige communicatie hierover in bepaalde kranten.

17 november 2015

Ook bij deze vraag wees minister Crevits terecht op het vele dat inzake opleidingen al bestaat. Daarnaast zijn er de specifieke maatregelen die gepaard gaan met het M-decreet: de prewaarborgregeling in het basisonderwijs, het bevriezen van het aantal GON-uren, de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten inzake competentiebegeleiders. 

17 november 2015

Deze vraag vertrok vanuit een bekommernis, die eigenlijk niet nieuw is sinds het M-decreet, met name het feit dat het voor andere leerlingen niet altijd even duidelijk is waarom bepaalde aanpassingen aangeboden worden, waardoor soms conflicten kunnen ontstaan. De minister is echter niet van plan om op dat specifieke punt van communicatie meer te gaan doen dan wat al gebeurt.

17 november 2015

Studiegroep authentieke middenscholen Vlaanderen (St.A.M.) wil als beweging openstaan voor middenscholen en ook andere scholen die hun eerste graad secundair onderwijs breed willen benaderen en uitbouwen vanuit deze vier basisdoelen:

17 november 2015

In januari en februari 2016 biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een nascholing aan over de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. De sessies zijn bedoeld voor verantwoordelijken voor personeelsadministratie, stafmedewerkers van scholengemeenschappen, directieleden en coördinerend directeurs.

13 november 2015

Hierbij bezorgen we je graag het novembernummer van de Regionale Mededelingen van Regio Oost-Vlaanderen.

10 november 2015

Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties dienen de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur mee te delen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen).

Pagina's