Kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

Met “kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen” verwijzen wij naar kinderen en jongeren die op meerdere domeinen van hun functioneren zeer ernstige beperkingen ondervinden. Deze kunnen het gevolg zijn van genetische afwijkingen, aangeboren hersenbeschadigingen, degeneratieve aandoeningen, metabolismestoornissen en/of problemen tijdens de zwangerschap of de geboorte.

Omschrijving van de doelgroep

Minimaal is er sprake van een combinatie van de volgende drie (groepen van) beperkingen:

  • ernstige cognitieve beperkingen;
  • ernstige tekorten in sociaal aanpassingsgedrag;
  • ernstige tekorten op vlak van het sensorisch en/of motorisch functioneren.

Uitgebreide omschrijving van de doelgroep (website multiplus)

Onderwijsaanbod

Recht op onderwijs

Het is een evidentie. Elk kind heeft recht op onderwijs. Geen mens die dat in vraag zal stellen. We hoeven daartoe niet te zwaaien met een Internationaal Kinderrechtenverdrag (1989) of Salamanca-verklaring (1994). Elk kind onderwijs, wie kan daar iets op tegen hebben? En toch… En toch wordt vaak geaarzeld wanneer men het heeft over onderwijs, en het recht erop, van kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Katholiek onderwijs Vlaanderen twijfelt niet. Zij kiest er resoluut voor het recht op onderwijs van deze kinderen te respecteren en toont dat een onderwijsaanbod ook voor deze doelgroep meer dan zinvol is. Meer over het waarom en hoe kan je lezen in het forumartikel 'Recht op onderwijs? Voor elk kind!' van mei 2013.

Onderwijs

Kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen lopen momenteel meestal onderwijs in type 2, 4, 6 en 7 en OV1.

Samenwerking Multiplus - Katholiek Onderwijs Vlaanderen

In september 2011 startte een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Verbond voor Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) en Multiplus. De doelstelling van deze overeenkomst is dat beide partners samenwerken met de scholen van het katholiek onderwijs Vlaanderen om de opvoeding, het onderwijs en de therapeutische behandeling van kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen te bevorderen en te ondersteunen. Katholiek onderwijs Vlaanderen financiert sindsdien een halftijdse stafmedewerker (Anneleen Penne). De opdrachten die voorzien zijn in de overeenkomst sluiten naadloos aan bij de eerdere doelstellingen van Multiplus: het organiseren van werkgroepen, het aanbieden van studiedagen en vorming aan scholen, het ontwikkelen van educatief en didactisch materiaal, het opzetten van praktijkgericht onderzoek in de klas- en schoolcontext, het verspreiden van een nieuwsbrief etc. Meer informatie over de werking vind je op de website van Multiplus

Nieuwsbrief

Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden we (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen… die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. We willen jullie via deze weg ook op de hoogte houden van interessante activiteiten omtrent de doelgroep en de stand van zaken in Multiplus.

De Multiplus-nieuwsbrief wordt mee verstuurd met de nieuwsbrief van het katholiek onderwijs Vlaanderen. Ontvangt u graag de nieuwsbrief op nog een ander mailadres? Stuur dan een mailtje naar anneleen.penne [at] katholiekonderwijs.vlaandeen

Lees hier de reeds verschenen nieuwsbrieven Multiplus

Visie en standpunten

Begeleidingsaanbod

Aanspreekpunt: anneleen.penne [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Anneleen Penne)

Leerkrachten, orthopedagogen, therapeuten en directies die betrokken zijn bij het onderwijs aan leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen, kunnen aansluiten bij onze 2 regionale werkgroepen i.s.m. de regionale pedagogische begeleidingddiensten. De bedoeling van deze werkgroepen is dat deelnemers de kans krijgen onderling ervaringen uit te wisselen, samen rond een specifiek thema aan de slag te gaan, casussen te bespreken enz. De werkgroep kan zelf de agenda bepalen, naargelang de noden die leven in de praktijk. De werkgroepen komen een 3-tal keer per schooljaar samen, telkens in een school.

Vorming en nascholing

Multiplus organiseert regelmatig vormingen over leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen. U vindt hierover meer informatie op onze nascholingswebsite .

Multiplus organiseert ook vormingen op vraag. De scholen van het katholiek onderwijs Vlaanderen kunnen gratis een beroep doen op deze vormingen.

Vormingen worden gegeven door de Multiplus-medewerker, dan wel door professionelen die expertise hebben opgebouwd op een bepaald domein en als freelance-vormingsmedewerker verbonden zijn aan Multiplus. Meer informatie over reeds uitgewerkte modules vind je op de multipluswebsite.

Literatuur

Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Handvatten voor een kwaliteitsvol leven
Auteurs: Maes Bea, Vlaskamp Carla, Penne Anneleen
ISBN:9789033482045 

Op de website van multiplus kan je thematisch een overzicht vinden van interessante literatuurreferenties en praktijkdocumenten, websites, projectverslagen en beleidsdocumenten: