Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn kinderen en jongeren bij wie de cognitieve vermogens dermate beperkt zijn door een verworven of aangeboren letsel. Dit uit zich in een verstandelijk functioneren dat duidelijk onder het gemiddelde ligt van een bepaald referentie-IQ. 

Omschrijving van de doelgroep

Men spreekt van een licht verstandelijke beperking indien een kind of jongere een IQ-score heeft van 50 – 55 tot 70 als criterium voor het intelligentieniveau. Het intelligentiequotiënt alleen is echter niet zaligmakend. Een meer gedifferentieerde diagnose is noodzakelijk. Ook de onderlinge samenhang van het adaptief gedrag, het emotioneel functioneren, de fysieke mogelijkheden en beperkingen, de oorzaak van de handicap en de kansen en beperkingen in de omgeving van een leerling met een licht verstandelijke beperking moeten in kaart gebracht worden. Het samenspel van het cognitief functioneren en het sociaal aanpassingsgedrag bepalen dat de leerling tot deze doelgroep behoort.

Uitgebreide informatie: hoofdstuk theorie uit "protocol bij vermoeden van zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking".

Onderwijsaanbod

Leerlingen met een licht verstandelijke beperking kunnen terecht in een school met type basisaanbod.

Visie en standpunten

Begeleidingsaanbod

De begeleiding van scholen met  type basisaanbod wordt opgenomen door de regionale pedagogische begeleidingsdiensten.

Dominik De Keyzer is nascholer voor type basisaanbod. Als begeleider competentieontwikkeling volgt hij ook de implementatie op i.s.m. de regionale pedagogische begeleidingsdiensten.