26 maart 2019

In september 2020 start de volgende ronde van de scholengemeenschappen, waarbij alle scholengemeenschappen voor 30 november een aanvraag moeten indienen bij de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

26 maart 2019

Op 8 maart 2019 gunde vzw DOKO de vier percelen van de overheidsopdracht voor de levering van schoolboeken secundair onderwijs aan vier verschillende leveranciers.

We voorzien vier percelen die overeenkomen met de verschillende leveringsvormen die onze scholen gebruiken bij de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs:

18 maart 2019

Dan een wat meer technisch-kwantitatieve kwestie m.b.t. leerlingenaantallen en hoe die omkadering opleveren in de eerste graad van het secundair onderwijs.

18 maart 2019

Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, in samenwerking met AGION en de onderzoekers van ‘+School 21st century skills. Nieuwe competenties, nieuwe fysieke leeromgevingen?’, organiseert op woensdag 24 april 2019 een studiedag Scholenbouw in functie van krachtige leeromgevingen voor 21ste-eeuwse vaardigheden: de kracht van fysieke leeromgevingen.

18 maart 2019

Op zondag 31 maart vindt de jaarlijkse “World Back-up Day” plaats. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen wij er aandacht aan besteden door middel van een aantal nieuwe posters.

18 maart 2019

De laatste GDPR-opleidingsmodule van dit schooljaar gaat over het controleproces (auditing) voor informatieveiligheid en privacy en over rapportering zoals het opstellen van eventuele gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s).

14 maart 2019

Het is onzeker of en hoe een onderhouds- en energieprestatiecontract zin heeft als alternatieve financieringspiste voor onderwijsgebouwen. Dat willen we leren.

13 maart 2019

Op 28 februari 2019 keurde het federaal parlement de ‘Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen’ (afgekort WVV) goed. Die wet vervangt het huidige Wetboek van Vennootschappen en de vzw-wet. De bedoeling van de wet is het vennootschaps- en verenigingsrecht te moderniseren.

13 maart 2019

Reprobel int de vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. De inning van de vergoeding steunt op het koninklijk besluit van 31 juli 2017 dat werd verlengd bij Koninklijk Besluit (KB) van 16 december 2018. Dat KB geldt voor alle onderwijsniveaus.

12 maart 2019
Vzw DOKO heeft de openbare aanbesteding voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs gegund.
 
Na het verstrijken van de wachttermijn (die loopt tot 24 maart 2019) kunnen secundaire scholen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers voor schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.
 

Pagina's