Datagebruik

We kaderen datagebruik binnen kwaliteitsontwikkeling. Datagebruik (kwalitatief en kwantitatief) kan geen doel op zich zijn. Doorheen de trajecten stimuleren we daarom scholen om te groeien naar een kwaliteitscultuur.

Datagebruik/informatiegebruik is een hot topic. Zowel vanuit begeleiding als vanuit nascholing willen we inspelen op maatschappelijke tendensen waarbij er een steeds grotere aandacht is voor dit thema. Zo lezen we in de beleidsteksten van de overheid hoge verwachtingen ten aanzien van scholen op dit vlak bv. in de beleidsnota Crevits 2014-2019, in de Onderwijsspiegel 2015 en 2016, in het ROK (Referentiekader Onderwijs Kwaliteit van de onderwijsinspectie).

Datagebruik willen we duidelijk kaderen binnen de kwaliteitsontwikkeling van een school (met ‘scholen’ bedoelen we ook centra, internaten, scholengroepen, besturen). Het is een middel om de kwaliteit (van schoolbeleid en/of klaspraktijk) te versterken. Tegelijk ervaren we op verschillende niveaus (leidinggevenden, leerkrachten) een nood aan ondersteuning in het ontwikkelen van een onderzoekende houding op basis van data (kwantitatieve en kwalitatieve). Daartoe zijn verschillende trajecten ontwikkeld.

We willen focussen op ‘Verantwoord datagebruik ontwikkelen’. Wat bedoelen we hiermee?

  • VERANTWOORD: focus op kritische en ethische reflectie. We willen ruim aandacht besteden aan het verhogen van datageletterdheid zodat scholen zelf in staat zijn de zin en onzin van het gebruik van data in een schoolse context kritisch te evalueren. Daarbij zijn ook de ethische aspecten van het gebruik van data belangrijk.
  • DATA: kwantitatief én kwalitatief. De term ‘data’ kan de indruk doen ontstaan dat het zich vooral richt op cijfers en eenvoudig kwantificeerbare dingen. We pleiten ervoor om zowel kwantitatieve (cijfers, statistieken) als kwalitatieve data (documenten, gesprekken met ouders, foto’s, enz.) te benutten. Het gebruik van verschillende databronnen helpt een rijker, betrouwbaarder en correcter beeld te schetsen.
  • GEBRUIK: als onderdeel van kwaliteitsontwikkeling. Scholen hebben steeds meer data ter beschikking (onder meer via Mijn Onderwijs). Ook binnen scholen wordt er meer en meer ingezet op het verzamelen en beheren van gegevens. Deze evolutie roept een aantal specifieke vragen op: welke data zijn zinvol en welke niet? Wat kunnen we ermee doen; wanneer kunnen en moeten we data inschakelen? Data zijn zinvol als ze gebruikt worden in het kader van kwaliteitsontwikkeling van een bestuur, een school, een vakgroep, een klassenraad, enz.
  • ONTWIKKELEN: een pad wordt pas een weg door er veel op te lopen. Gebruik maken van data, groeien in datageletterheid en datawijsheid, ontwikkelen van een gezonde datacultuur is een professionaliseringsproces zowel voor de organisatie als voor een individuele directeur of leraar.

Daartoe hebben we bijvoorbeeld een Vlaanderen breed aanbod ontwikkeld met verschillende modules voor diverse doelgroepen (besturen, directies, datateams, schoolteams, leerkrachten, etc.). Als algemene doelstellingen willen we je...

  • laten kennismaken met datagebruik als een zinvol middel ter ondersteuning van de eigen kwaliteit op vlak van beleidsvoering, lespraktijk, enz.;
  • laten kennismaken met relevante databronnen in functie van je eigen (onderzoeks-)vraag en de gekozen module;
  • de nodige basiscompetenties aanreiken om de voor jou relevante databronnen te lezen en interpreteren m.a.w. om voldoende datageletterd te zijn;
  • deze basiscompetenties helpen toepassen in functie van de eigen beleidsvoering, lespraktijk, enz.

Meer info vind je op de website www.nascholing.be via deze link

Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met jerissa.debilde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Jerissa de Bilde)