Algemene vergadering

De algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen controleert, keurt de begroting goed, stelt bestuurders aan en geeft kwijting. De raad van bestuur roept ten minste tweemaal per jaar de algemene vergadering samen.

Samenstelling algemene vergadering

Elk van de vijf regionale Comités Besturen verkiest uit zijn eigen leden, via een geheime stemming, vijf leden, elk behorend tot een verschillend schoolbestuur, voor de algemene vergadering van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wanneer een verkozene het mandaat niet aanvaardt, komt het mandaat toe aan de volgende met het grootste aantal stemmen.
 
Mandaten hebben een duurtijd van vier jaar en zijn tweemaal verlengbaar.