Adviesraad lerarenopleiding

Ervaringen en inzichten uit de lerarenopleidingen en uit het afnemend onderwijsveld worden hier samengebracht. 

De adviesraad adviseert de raad van bestuur over het beleid en standpuntbepaling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met een bijzondere focus op de inhoudelijke aspecten van de lerarenopleidingen. Dit kan zowel op vraag van de raad van bestuur en/of het directieteam, als op eigen initiatief van één of meerdere van de leden van de adviesraad.

Samenstelling

De adviesraad is als volgt samengesteld:

twee (maximum drie) vertegenwoordigers van elke hogeschool met een geïntegreerde lerarenopleiding, die behoort tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 • mevrouw Lies Dalemans, Thomas More Mechelen
 • de heer Thomas De Baets, LUCA
 • mevrouw Greet Decin, UCLL
 • mevrouw Kaat Delrue, Arteveldehogeschool
 • mevrouw Caroline Detavernier, Arteveldehogeschool
 • mevrouw Ann Martin, Odisee
 • mevrouw Hilde Meysman, Arteveldehogeschool
 • mevrouw Liesbeth Piot, KdG
 • de heer Noël Selis, VIVES
 • mevrouw Katelijne Van der Pas, Thomas More Kempen
 • mevrouw Nancy Van Sieleghem, LUCA

vijf vertegenwoordigers van de specifieke lerarenopleidingen, georganiseerd door de Centra voor Volwassenenonderwijs en/of de hogescholen, die behoren tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 • de heer Willy Brion, CVO HIK Geel
 • mevrouw Evelyne Coucke, CVO KISP
 • mevrouw Ann Derycke, CVO VIVO
 • de heer Dirk Desmet
 • de heer Danny Robben, CVO LimLo vzw

drie vertegenwoordigers van de specifieke lerarenopleidingen, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven

 • mevrouw Tine Baelmans
 • de heer Bregt Henkens
 • mevrouw Bea Maes

een expert uit de vicariaten, voorgedragen door de vergadering van vicarissen, bisschoppelijk afgevaardigden of bisschoppelijk gedelegeerden

 • de heer Hein Van Renterghem

Er wordt de voorkeur gegeven aan vaste vertegenwoordigers. Desgewenst kan de tweede (of derde) vertegenwoordiger variëren naargelang agenda. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoren tot de adviesraad:

 • de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: de heer Lieven Boeve,
 • de pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: mevrouw Machteld Verhelst,
 • de directeur van de dienst Identiteit & kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de dienst waaronder de adviesraad ressorteert: de heer Daniel De Coen,
 • de experten lerarenopleiding en professionalisering van de dienst Identiteit & kwaliteit: de heer Frederik Maes, expert lerarenopleiding,
 • verantwoordelijken voor de niveaugebonden teams van de dienst Curriculum & vorming: mevrouw Anne Verhoeven voor het bao, mevrouw Cindy Lammens voor het so, de heer Willy Claes voor het buo en de heer Kurt Berteloot voor het pio,
 • personeelsleden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die als expert bij de werking van de adviesraad betrokken worden,
 • externe experten die ad hoc op vergaderingen worden uitgenodigd.

De samenstelling van de adviesraad wordt bepaald, c.q. bekrachtigd door de raad van bestuur. De leden participeren in het overleg en formuleren standpunten namens de organisatie of de geleding die zij vertegenwoordigen en spreken niet vanuit de eigen particuliere situatie. De leden nemen de standpunten mee van de groep waardoor ze werden afgevaardigd, en dit met het oog op het algemene belang van het katholiek onderwijs. Ze koppelen de standpunten van de adviesraad terug naar hun groep. Ze hebben proactief ook zelf een signaalfunctie met betrekking tot basisdossiers.

Voorzitterschap

De directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de voorzitter van de adviesraad lerarenopleiding. Bij zijn afwezigheid neemt de directeur van de dienst Identiteit & kwaliteit het voorzitterschap waar.

Coördinatie

De coördinatie berust bij de expert lerarenopleiding binnen de dienst Identiteit & kwaliteit, die tevens verantwoordelijk is voor de opvolging en terugkoppeling.

Profiel leden adviesraden

De leden participeren in het overleg en formuleren standpunten namens de organisatie of de geleding die zij vertegenwoordigen en spreken niet vanuit de eigen particuliere situatie. De leden nemen de standpunten mee van de groep waardoor ze werden afgevaardigd, en dit met het oog op het algemene belang van het katholiek onderwijs. Ze koppelen de standpunten van de adviesraad terug naar hun groep. Ze hebben proactief ook zelf een signaalfunctie met betrekking tot basisdossiers.

Doelen

 • Aansluitend bij zijn opdracht adviseert de adviesraad de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • De adviesraad bevordert de samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingen en het werkveld met als doel de vorming van de leraar, de voorbereiding op het leraar zijn en de (aanvangs)begeleiding en blijvende professionalisering van leraren te optimaliseren.
 • Om dit doel te kunnen realiseren, wordt de adviesraad geïnformeerd over ontwikkelingen in het Vlaamse onderwijsbeleid (kabinet, administratie, inspectie, Vlaamse Onderwijsraad, …) voor zover die van belang zijn voor de samenwerking tussen lerarenopleidingen en de rest van het onderwijs. Belangrijke pedagogische ontwikkelingen binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen in verband met de leerplannen/leerdoelen/ pedagogische en didactische concepten worden besproken en afgetoetst.
 • Daarenboven versterkt de adviesraad de samenwerking tussen alle lerarenopleidingen die tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoren.
 • Ten slotte onderzoekt de adviesraad op welke manier de fundamentele beleidsopties en strategische doelen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in synergie met de lerarenopleidingen gerealiseerd kunnen worden.