Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

03 december 2015

In het recente advies over het toelatingsexamen arts en tandarts van de begeleidingscommissie die minister Crevits had opricht, is het oude idee van een vergelijkend examen opgenomen, zoals destijds huidig eredirecteur-generaal Hoger Onderwijs Jan Adé al voorstelde.

26 november 2015

De jaarlijkse OESO-publicatie ‘Education at a Glance’ is een heel informatierijk document. De ongekwalificeerde uitstroom (cf. ook het aantal mensen zonder een (bepaald) diploma in bepaalde leeftijdscohortes) krijgt bij onderwijscommissaris Gennez alle aandacht. Maar heel typisch worden er ook verschillende cijfers in dat verband vermeld.

26 november 2015

STEM is ongetwijfeld een heel actueel én heikel thema. Onderwijscommissaris Daniëls zegt terecht dat dit momenteel een heel diffuus verhaal is en verbindt het ook terecht met de geplande modernisering van het secundair onderwijs en de hervorming van de eindtermen, die ook op komst is.

26 november 2015

Een kwestie waarover in het verleden ook al regelmatig wat te doen was. Wat is beter: de (kleuter)onderwijzer van de klas zelf lichamelijke opvoeding laten geven in het basisonderwijs of een vakleraar inschakelen? Er worden dan, zoals ook nu weer, bv. twijfels geuit over de kwaliteit van de betrokken lerarenopleidingen op dit stuk.

17 november 2015

Ook hier was er die ochtend al een lek in bepaalde kranten. De sneuveltekst die ’s ochtends ter bespreking zou voorliggen in de zg.

17 november 2015

Deze vragen werden gesteld n.a.v. van een TORB-artikel van en met directe betrokkenheid van onze eigen Jan De Smet van de Dienst Personeel. Het gaat om een allanger aanslepende, arbeidsrechtelijke casus waaruit blijkt dat (Vlaamse) onderwijsregelgeving inzake personeel en (federaal) arbeidsrecht geen eenvoudig huwelijk is. De vragen leidden tot een interessant debat waarbij o.a.

17 november 2015

Het gebeurt niet zo vaak dat een hogeschool een persbericht uitstuurt om te melden dat ze haar gewoonte i.v.m. facturen voor extra kosten zal bijsturen op dezelfde dag waarop er daarover een vraag wordt gesteld in het Vlaams Parlement. In dezen was dat wel het geval. Extra kosten aanrekenen mag, maar niet op een forfaitaire manier.

17 november 2015

Ook bij deze vraag wees minister Crevits terecht op het vele dat inzake opleidingen al bestaat. Daarnaast zijn er de specifieke maatregelen die gepaard gaan met het M-decreet: de prewaarborgregeling in het basisonderwijs, het bevriezen van het aantal GON-uren, de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten inzake competentiebegeleiders. 

17 november 2015

Deze vraag vertrok vanuit een bekommernis, die eigenlijk niet nieuw is sinds het M-decreet, met name het feit dat het voor andere leerlingen niet altijd even duidelijk is waarom bepaalde aanpassingen aangeboden worden, waardoor soms conflicten kunnen ontstaan. De minister is echter niet van plan om op dat specifieke punt van communicatie meer te gaan doen dan wat al gebeurt.

10 november 2015

Psychosociale aandoeningen blijven de voornaamste oorzaak van ziekteverzuim. Het gaat om 33,49% van de ziektedagen, en loopt bij mannelijke directieleden zelfs op tot 58%.

Pagina's