Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

26 april 2017

Cursisten met een functiebeperking in het volwassenenonderwijs kunnen gebruikmaken van speciale onderwijsleermiddelen (SOL). Onderwijscommisaris Ingeborg De Meulemeester had een aantal vragen over de situatie van cursisten met een beperking in het volwassenenonderwijs, o.a. ook over de aanwending van het persoonlijkeassistentiebudget (PAB).

26 april 2017

Een recente rechtszaak tussen een leerling en een school uit Geraardsbergen toonde aan dat de communicatie over het recht op tijdelijk onderwijs aan huis en Bednet naar alle betrokkenen nog beter kon, aldus onderwijscommissaris Vera Celis, die ook verwees naar communicatie van minister Crevits

26 april 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens gebruikte het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst, met daarin een niet zo positieve passage over de gang van zaken bij de ombudsdienst van de UGent, om vragen te stellen over de ombudsdiensten van universiteiten tout court vanuit diezelfde eerder negatieve vooronderstelling.

26 april 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens had op 19 mei 2016 al een soortgelijke vraag om uitleg gesteld, waaraan overigens toen in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) een gevolg was gegeven door de oprichting van een zgn. ad-hocwerkgroep ‘Dual Use of research’.

26 april 2017

Een moeilijker probleem dan het gezondheidsbeleid voordien in deze commissievergadering waren deze Brusselse vragen van plaatsvervangend onderwijscommissaris Elke Van den Brandt. 

26 april 2017

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers sprak over de indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), die werd gehouden in 2015 en waarvan de resultaten intussen bekend waren. In haar intro overliep ze die resultaten op de diverse gezondheidsdomeinen, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs.

26 april 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had belangrijke en concrete vragen over de financiering (en de belendende percelen ervan) in het hoger onderwijs: de thematiek van de zgn.

26 april 2017

Deze vragen om uitleggen betroffen een veel ruimer onderwijsbeleidsdossier, met drie vragenstellers. Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van het recente Vlor-advies ter zake, waarvan ze een ganse serie elementen overliep en er zich akkoord mee verklaarde.

26 april 2017

Onderwijscommissaris Paul Cordy nam een recent personeelsincident in een school van het Gemeenschapsonderwijs in het vizier om enerzijds een wellicht goedbedoelde maar gelijk erg onrealistische vraag aan de minister te stellen over aantallen soortgelijke gevallen in de verschillende onderwijsnetten en om anderzijds vooral gewoon bevestiging te krijgen van bestaande regelgeving. 

26 april 2017

Onderwijscommissarissen Ann Brusseel en Paul Cordy kaartten een interessant, maar schrijnend Onderwijs-Werk-probleem aan. Hun vragen hadden al een voorgaande gekregen in de Commissie voor Werk et al.

Pagina's