Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

18 oktober 2017

Eerder in 2017 keurde de raad van bestuur van AGION 35 huursubsidiedossiers goed, waarvan ruim 30 voor het vrij gesubsidieerd onderwijs. Daarmee kunnen de betrokken schoolbesturen subsidies krijgen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had. Het gaat zowel om bestaande gebouwen als om nog te realiseren nieuwbouw of vernieuwbouw.

17 oktober 2017

Na de vraag over schoolinfrastructuur van Willy Segers ging het in deze commissievergadering nog voort over dat thema met een vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro, die teruggreep naar een motie, ingediend op 20 oktober 2014.

17 oktober 2017

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez was oorspronkelijk gekoppeld aan de gedachtewisseling met het Rekenhof en minister Crevits diezelfde ochtend, waarover je elders op deze pagina’s een korte impressie kunt lezen. Maar Gennez stelde ze in de namiddag na de vragen over de capaciteitsproblematiek.

17 oktober 2017

Een erg belangrijke en bijwijlen politiek delicate materie met al een hele voorgeschiedenis in deze commissie. Nu vijf vragen om uitleg en vier vragenstellers: onderwijscommissarissen Elisabeth Meuleman, Jos De Meyer, Koen Daniëls en Jo De Ro.

12 oktober 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez wilde vooral weten hoe het zat met de concrete toepassing van de vorig jaar opgeleverde en nog door toenmalig onderwijsminister Pascal Smet bestelde studiekostenmonitor: een waslijst aan punctuele vragen i.v.m. de verschillende soorten studiekosten en uiteraard verbond de vragensteller dit thema ook met een maximumfactuur in het secundair onderwijs.

09 oktober 2017

Het is al even geleden dat BOS als apart item in onze nieuwsbrief werd opgenomen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat BOS wat op de achtergrond verdwenen is, dat er nog weinig rond gebeurt. Niets is minder waar. BOS is en blijft een prioritaire werf voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

05 oktober 2017

We krijgen heel wat vragen van scholengemeenschappen om ondersteuning te bieden bij de eerste fase van de modernisering so, de eerste graad, en gaan daar graag op in. Elke scholengemeenschap heeft de komende maanden één ticket en kan kiezen tussen een toelichting voor een ruim publiek (coördinatoren, leraren …) of voor een overleg met bestuurs- en/of directieleden.

05 oktober 2017

Heel wat scholen contacteerden ons deze week over nieuwe aangifteformulieren die ze ontvangen hebben vanwege Reprobel. Deze aangifteformulieren vormen een onderdeel van een nieuw vergoedingssysteem voor gebruik van auteursrechtelijke werken in het onderwijs, naar aanleiding van een hervorming in de Belgische auteurswetgeving.

03 oktober 2017

Vorige week donderdag vond een geslaagde en gesmaakte masterclass plaats in de gebouwen van de Guimardstraat in Brussel. Het onderwerp 'Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool' werd uitgewerkt door Khalid Benhaddou en Chris Wyns.

Pagina's