Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

14 december 2017

Tijdens de voorbije inforonde secundair onderwijs werd de actualiteit in een aantal dossiers (BOS, leerlingenbegeleiding, loopbaanbesprekingen, duaal leren …) toegelicht en kwam het dossier modernisering so uitgebreid aan bod. We bezorgen je de presentatie.

13 december 2017

Het opheffen van de wettelijke verplichtingen over het attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019 zorgt ervoor dat de omzendbrief SO/2008/01 niet langer een wettelijke basis heeft en vervalt.

12 december 2017

Sinds kort is het gebruik van voorleessoftware door leerlingen in het lager of secundair onderwijs gratis. Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van voorleessoftware en hoe je dergelijke software op je school kunt inzetten? Kom dan naar één van de regionale vormingsdagen die het Departement Onderwijs organiseert.

12 december 2017

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

07 december 2017

Wie tegen 15 december 2017 een eerste aanvraag of een heraanvraag van een traject CLIL vanaf het schooljaar 2018-2019 wil indienen, kijkt best na of hij de aanvraagformulieren gebruikt die gelden voor 2018-2019 en niet die voor 2017-2018. Je vindt die formulieren op de website van

07 december 2017

Vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist om de modernisering so van start te laten gaan in september 2019. Ondanks die aangepaste timing willen we benadrukken dat het opportuun is en blijft om de opgestarte gesprekken binnen de scholengemeenschap onverminderd verder te zetten.

07 december 2017

Het was druk vandaag in de plenaire vergadering voor minister Crevits. Eerst vier vragenstellers over een complex thema in de context van het al vaak besproken dossier “Modernisering secundair onderwijs”.

06 december 2017

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

06 december 2017

Omdat onze scholen en ondersteuningsnetwerken vaak de vraag stellen of ondersteuners thuis of elders leerlingen mogen begeleiden, hebben we het antwoord op die vraag in de FAQ opgenomen.

06 december 2017

STEM@school is een onderzoeksproject dat leermateriaal ontwikkelt voor geïntegreerd en doorstroomgericht STEM-onderwijs in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dat gebeurt met de hulp van directies, leraren en pedagogisch begeleiders. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is partner van het project.

Pagina's