GON/ION

Snel naar:

GON/ION een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs

Het Geïntegreerd Onderwijs (=GON)

Het Geïntegreerd Onderwijs (=GON) betekent dat leerlingen met een handicap les volgen in de gewone kleuter, lagere, secundaire of hoge school. Om de hindernis die hun handicap voor het leren impliceert te overwinnen, krijgen die leerlingen in de gewone school ondersteuning van een leerkracht of paramedicus uit het buitengewoon onderwijs. Tevens wordt leerkrachtgericht gewerkt om het team deskundiger, competenter te maken in het adequaat omgaan met leerlingen, met een diepere, bredere hulpvraag.
T.a.v. de integratie van kleuters met een mentale handicap wordt het gewone schoolteam geïnformeerd, gesensibiliseerd, bijgestaan door een “dienstverlenende” buo-school teneinde de socialisatie van deze leerlingen te bevorderen.

De doelstelling van het GON is deze leerlingen beter sociaal te integreren in de maatschappij en/of hen in het gewoon onderwijs diploma’s te laten behalen die in het buitengewoon onderwijs niet te behalen zijn? Tevens wordt de samenwerking tussen go en buo ermee ondersteund, met het doel een breder zorgvlak in het go te vestigen.
De mogelijke integratievormen die kunnen georganiseerd worden zijn: gedeeltelijk permanent, volledig permanent, gedeeltelijk tijdelijk, volledig tijdelijk.

Inclusief Onderwijs (=ION)

Daarnaast zijn ook 60 matig verstandelijk beperkte leerlingen op lager en secundair onderwijsniveau geïntegreerd en worden ondersteund door inclusief onderwijs (ION-) begeleiders. De hulp wordt versterkt vanuit de buo-scholen type 2.

GON/ION in de praktijk

De GON-leerlingen ontvangen per week 2 uur hulp, 4 uur indien zij een attest krijgen van een ernstige beperking. De additionele hulp is voor de meeste leerlingen met een “matige” motorische, visuele of auditieve handicap beperkt tot 2 jaar per onderwijsniveau. Voor de leerlingen met een “ernstige” motorische, visuele of auditieve handicap is de hulpverstrekking voor de volledige schoolloopbaan. Het attest moet wel bij elke overgang opnieuw toegekend worden.
Voor leerlingen met een karakteriële - of leerstoornis is de ondersteuning beperkt tot 1 jaar.

Deze ondersteuning wordt gegeven in de gewone school. Enkele voorbeelden ter illustratie: voorbereidend typen of schrijven, leerstofachterstand bijwerken, oefenen van kijkhouding, hoorapparaten leren hanteren, omzetten van gewone teksten naar Braille en omgekeerd, de taal van de leerstof begrijpelijk maken, de leerkracht van het gewoon onderwijs wijzen op aangepast werkmateriaal, een goede articulatie, overleg i.v.m. de leerling, begeleiding van het personeel gewoon onderwijs, de aanpak van een leerstoornis verduidelijken, de sociale inpasbaarheid van de leerling met een karakterstoornis verhogen, pedagogisch advies m.b.t. de aanpak van een matig gehandicapte kleuter in de klasgroep.

Geïntegreerd/inclusief onderwijs biedt omvangrijke kansen aan leerlingen met een handicap en aan de scholen go om samen zorgverbredend op weg te gaan naar een zo inclusief mogelijke school waar plaats is voor verscheidenheid.

Informatie

Literatuur

  • Geïntegreerd onderwijs - inclusief onderwijs Vademecum Gewoon en buitengewoon onderwijs samen zorgverbredend op weg naar een zo inclusief mogelijke school. Lode De Geyter (Red.) VVKBuO i.s.m. uitgeverij Garant (2004)- ISBN 90-441-1726-2
  • Klassewerk - het GOL(L)D-concept auteurs: De Wilde Joke, De Windt Eveline, Roos David, Van de Putte Inge, Van den Abbeele Gilbert, Vandevelde Stijn Departement lerarenopleiding Ledeganck Academia Press 2010 - ISBN 9789038215914

Documentatie