• Duaal leren is de combinatie van leren op school en leren op de werkplek. De term is nieuw in het Vlaams onderwijs, maar het concept bestaan al veel langer. Sinds dit schooljaar zijn ook enkele scholen binnen het katholiek onderwijs gestart met een proefproject. Duaal leren is in de eerste plaats bedoeld voor opleidingen die gericht zijn op de arbeidsmarkt. De leerlingen vertoeven drie dagen per week op de werkplek en twee dagen op school. Dit systeem van leren vereist een nauwe samenwerking tussen bedrijven en scholen (tso/bso-school, centrum voor deeltijds onderwijs, Syntra-lesplaats …). De bedoeling is dat steeds meer leerlingen hun kwalificatie deels ook op de werkvloer kunnen behalen. Het engagement van scholen en kwaliteitsvolle werkplekken aanbieden zijn essentieel. 

  • ICT en mediaopvoeding zijn belangrijk voor hedendaags kwaliteitsvol onderwijs.
  • STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. 

  • Taalbegeleiding (project voor scholen met 35 % of meer SES-leerlingen of indicatorleerlingen)

  • CLIL staat voor de internationale afkorting van Content and Language Integrated Learning.

  • Zin in leren! zin in leven!, het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs is in volle ontwikkeling.